Tijdens het ochtendgedeelte van de slotbijeenkomst van het aanjaagteam Verwarde Personen werden inspiratie werkplaatsen georganiseerd. Daarbij werd ingegaan werd op de negen bouwstenen voor een sluitende aanpak verwarde personen.

Naast een inhoudelijke toelichting werd aan de hand van inspirerende voorbeelden ook aangegeven hoe de bouwstenen in de praktijk uitgewerkt kunnen worden.

Bouwsteen 7 - Passend vervoer

Op diverse momenten is er vervoer nodig van een persoon met verward gedrag. Het is belangrijk om passend vervoer aan te kunnen bieden aan deze mensen. Dat betekent gedifferentieerd, vervoer, passend bij de problematiek van de betreffende persoon.

Psycholances en vervoersdiensten

In de werkplaats is stil gestaan bij de samenhang met de andere bouwstenen, actuele ontwikkelingen en voorbeelden uit de praktijk: de beproefde psycholances in Amsterdam en Eindhoven, en plannen rond de Vervoersdienst Elegance Noord-Holland Noord.

Bespreekpunten waren:

 • Behoeften persoon moeten leidend zijn; humaan en passend vervoer. De persoon wil graag zo gewoon, veilig, vertrouwd en snel mogelijk vervoerd worden. Goed geïnformeerd, eventueel in aanwezigheid van iemand uit de nabije omgeving of (indien nodig) een expert (met ggz - of medische kennis). Belangrijk is ook dat het personeel in staat is om te de-escaleren, rust in de situatie te brengen. In de huidige praktijk is het vervoer vaak onnodig stigmatiserend en er kunnen teveel prikkels vanuit gaan. Dit draagt niet bij aan het herstel. 
 • Stigmatisering voorkomen betekent ook dat geen opvallende of andere auto's ingezet moeten worden (bijvoorbeeld geen auto’s met een opvallend logo van de GGZ-instelling.)
 • Ook geen vervoer inzetten als het niet nodig is. Onnodige vervoersstromen kunnen bijvoorbeeld voorkomen worden met behulp van een ‘rapid responder”, waarbij een spv’er snel ter plekken gaat en de beoordeling ter plaatse doet ( zoals in Eindhoven beproefd)
 • Politie bouwt het vervoer in 2017 af als het gaat om personen die geen strafbare feiten hebben gepleegd, parallel met de komst van alternatief vervoer. Partners zitten om tafel om gezamenlijk te praten over oplossingen en er vindt afstemming plaats met het lokaal gezag. Het tempo waarin alternatieven gereed zijn, verschilt per regio.
 • Maatwerk per regio, de context en samenwerkingsverbanden verschillen. Niet alle initiatieven (zoals een psycholance) zijn naar verwachting kostendekkend in ruraal gebied. Wel van elkaars initiatieven leren en de goede elementen benutten. Kwaliteit staat voorop.
 • Project SiRM (koppeling theorie en praktijk), biedt hulpmiddel aan regio's en leidt tot een model vervoer waar regio’s mee aan de slag kunnen. Het biedt een eindadvies voor te vervullen randvoorwaarden in de bekostiging, contractering en wetgeving aan VWS/IGZ e.d.. Regio’s wordt geadviseerd hier niet op wachten; dus nu al aan de slag en doen wat mogelijk is. Eerste concept model vervoer SiRM is medio/eind november 2016 beschikbaar. Het tweede concept model, wat getoetst is aan lopende initiatieven, komt in februari 2017 beschikbaar. Eind 2017 wordt het model getoetst o.b.v. de eerste evaluatieresultaten van de pilots in de regio’s en wordt een definitief model opgeleverd.
 • Niet alles is mogelijk op basis van de huidige wetgeving, er zijn echter nu al pilots mogelijk.
  Subsidie voor pilots alternatief vervoer kan binnenkort bij ZonMw worden aangevraagd (zie flyer Zon Mw). ZonMw zal hier nog nader over communiceren. Initiatief eventueel versnellen door eerst een projectleider aan te vragen.
 • Als het gaat om vervoer, heeft VWS circa 2 mln euro per jaar gereserveerd voor het uitvoeren van pilots. Daarnaast is binnen het ambulancekader 6 mln. euro gereserveerd om ritten die overkomen van de politie, uit te kunnen voeren.Dit bedrag wil VWS bij Voorjaarsnota (voor 2017-2021) overhevelen naar de begroting en toevoegen aan het ZonMw programma voor pilots, zodat er meer ruimte komt voor experimenten met passende vormen van vervoer.
 • Uitwisseling van vervoersinitiatieven in het land is zeer leerzaam, denk ook aan de plannen rond de vervoersdienst in Noord-Holland Noord. Hierop wordt actie ondernomen door SiRM in samenwerking met de projectleider verdiepingsregio's.

Presentaties