Bijeenkomsten reële kostprijs Wmo


Presentaties uit de drie regionale bijeenkomsten in 2017 over de AMvB reële kostprijs Wmo-dienstverlening:


Leerbijeenkomsten voor inkopers: beeldverslagen

Naast wijkteamprofessionals spelen inkopers een strategische rol in het sociaal domein. Zij zijn, samen met beleidsmakers en contractmanagers, verantwoordelijk voor het realiseren van zorgcontinuïteit aan de ene kant en zorginnovatie met aanbieders aan de andere kant.

De VNG organiseerde van 2014 t/m  2016 leerbijeenkomsten voor en door gemeentelijke professionals betrokken bij de inkoop, aanbesteding en contractmanagement in het sociaal domein. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met het expertisecentrum aanbesteden Pianoo, kenniscentrum Europa decentraal, de ministeries van BZK en VWS en in afstemming met het platform directeuren sociale pijler.

In de bijeenkomsten werden aanpakken van innovatieve inkoop, vruchtbare interne samenwerking in de gemeentelijke organisatie en externe samenwerking met aanbieders gedeeld en bediscussieerd.
Zie verder ook het forum Sociaal Domein.

Beeldverslagen

Hieronder staan per bijeenkomst de beeldverslagen van de bijeenkomsten met daarboven in het kort de behandelde onderwerpen:

12 december 2014

 • Inrichting inkoopfunctie en –proces Flevoland
 • Inkoop gem. Zaanstad; (lokaal en (boven)regionaal
 • Hoe werd in Regio Arnhem overeenstemming bereikt met 200 zorgaanbieders WMO en Jeugdzorg
 • Jeugdhulp Catalogus regio West Brabant West
 • Beeldverslag gemeentelijke inkoop sociaal domein (12 december 2014)

6 maart 2015

 • Via contracteringsprocedure alle partijen jeugdhulp na gesprekken gecontracteerd. WMO gecontracteerd via bestuurlijk aanbesteden. Servicepunt71 (regio Leiden)
 • Samenhang inkoop met administratieve processen KING.
 • Onderzoeksresultaten inkoop sociaal domein & vormen van inkoopprocedures en innovatieve mogelijkheden in de eigen gemeente bespreken TU Twente
 • Een strategie om professioneel opdrachtgeverschap om te zetten naar partnerschap. Regio Midden IJssel/Oost Veluwe
 • Sociaal contracteren en resultaatgerichte bekostiging in Kampen en Zwolle.
 • Beeldverslag bijeenkomst (6 maart 2015)

24 april 2015

 • Aanbieders in de jeugdzorg contracteren die voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen; hoe doe je dat als gemeente / opdrachtgever?
 • Inkoop bij Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland; een partnerschap.
 • Met aangesloten gemeenten wordt gezocht naar de beste oplossing op de markt. Met meer maatschappelijk effect voor burger uit verminderde beschikbare middelen
 • Innovatiegericht inkopen. Ondernemerschap en creativiteit van bedrijfsleven gebruiken bij oplossen van maatschappelijke uitdagingen.
 • Maatschappelijk aanbesteden; de overheid als partner bij de aanbesteding van publieke opgaven, samen met de doelgroep en aanbieders. Hoe werkt dat in de praktijk? Een andere manier van gunnen; ervaringen gemeente Nijkerk
 • De impact van ‘Europa’ op de dagelijkse inkooppraktijk. O.a. consequenties nieuwe aanbestedingsrichtlijn.
 • Beeldverslag bijeenkomst (24 april 2015)

30 juni 2015

 • Innovatie door resultaatgerichte bekostiging
 • Hoe definieer je wat je krijgt?
 • Hoe en met wie ben je daar toe gekomen?
 • Hoe meet je dat?
 • Hoe stuur je richting aanbieders anders dan via bekostiging?

- Jeugd:

 • Amsterdam
 • Hollands Kroon
 • West-Brabant West

- WMO:

 • Brunssum
 • Goirle
 • Gooi- en Vechtstreek

Beeldverslag bijeenkomst (30 juni 2015)
 


18 september 2015

 • Juridisch leaflet e.a. ontwikkelingen maatschappelijk aanbesteden
 • Sturen op outcome
 • Organiseren van regionale inkoop
 • Ervaringen van een zorgaanbieder met gemeentelijke inkoop

Beeldverslag bijeenkomst (18 september 2015)


13 november 2015

 • Resultaten van de werkgroep integrale bekostiging jeugd en de uitwerking in Rotterdam Rijnmond
 • Inkoop van de Wmo in Pijnacker-Nootdorp: samenwerking met aanbieders onder gemeentelijke regie en doorontwikkeling naar resultaatgerichte bekostiging
 • Kwaliteitsverbetering in de jeugdhulp: het kwaliteitsmodel Jeugdhulp biedt handvatten om kwaliteitsmonitoring mee te nemen in sturing en bekostiging van het jeugdstelsel en/of bredere sociaal domein
 • Toegang van het sociale domein in Krimpen aan den IJssel: samenwerking met de aanbieders onder gemeentelijke regie

Beeldverslag bijeenkomst (13 november 2015)


4 maart 2016

Ervaringen met inkoop in het sociaal domein van 3 gemeenten een jaar na hun eerdere presentaties:

 • Amsterdam / Zaanstad
 • Regio Gooi- en Vechtstreek
 • Kampen/Zwolle
 • Werksessie WMO aan de hand van casus en vraag van de gemeente Den Haag
 • Werksessie Jeugd aan de hand van casus en vraag van de gemeente Utrecht (taakgerichte bekostiging)

Beeldverslag bijeenkomst (4 maart 2016)


22 april 2016

 • Invloed en sturing versus schaal en efficiency; gemeente Teylingen en Holland Rijnland
 • Anticiperen op verplichte e-facturering vanaf 2018 en implementatie vanaf volgend jaar; toelichting en ervaringen pilot gemeenten
 • Onderzoek populatiebekostiging in opdracht van het Netwerk Directeuren Sociale Domein
 • Het gebruik van data over resultaten voor sturing en of bekostiging, wat is er landelijk al ontwikkeld en regionale ervaringen

Beeldverslag bijeenkomst (22 april 2016)


1 juli 2016

 • Toelichting rapport Op weg naar maatschappelijke meerwaarde in sociaal domein;
 • toepassingen en lessen van maatschappelijk aanbesteden in gemeentelijke Wmo-aanbestedingen 2015.
 • Hoe kunnen we jongeren en ouders betrekken bij de inkoop van jeugdhulp? Tips vanuit cliëntperspectief
 • (wat) kunnen gemeenten leren van zorgverzekeraars als het gaat om stimuleren innovatie, kwaliteit, efficiency
 • Gebruik van ruimtelijke informatie in het sociaal domein (toelichting op de Straatkubus)
 • Door ‘big data’ inzicht in de kosten van het sociaal domein; pilot gemeente Zwijndrecht

Beeldverslag bijeenkomst (1 juli 2016)