Het zijn vooral infrastructurele thema’s die de strategische agenda van de gemeente Werkendam beheersen: de A27, de scheepvaart – Werkendam heeft een van de grootste binnenhavens van het land – en het waterbeleid. De gemeente heeft een groot stuk land aan het water teruggegeven om de gemeente Gorinchem 30 cm en Werkendam 50 cm daling van het waterpeil te geven.

Het zijn onderwerpen waarbij samenwerking in het Land van Altena en daarbuiten noodzakelijk is en waarmee de gemeente het werkbezoek van de Directieraad van de VNG op 1 maart opent.

Bestuurlijke toekomst
Opvallend is dat er positief over samenwerking wordt gesproken en dat de gemeente initiatieven neemt en haar route kiest. Vroeger bepaalde Den Haag de samenwerkingsagenda, nu doen gemeenten dat zelf! De Directieraad wil het niet meer over de structuur voor heel Nederland hebben en gemeenten ondersteunen in de eigen keuzen.

Bestuursakkoord
College- en raadsleden vragen zich af of de Vereniging haar zorgen over de decentralisaties bij het kabinet kwijt kan. Gemeenten krijgen vaak meer taken en geen geld. De Vet zou willen dat de Algemene Rekenkamer de voorstellen van het kabinet objectiveert. Dat is ook in de gesprekken met het kabinet ingebracht, evenals de wens van gemeenten om voldoende geld, ruimte en invoeringstijd te krijgen. Deze inzet wordt door de Werkendamse bestuurders met instemming begroet. Na deze ronde van gesprekken moet elke Raad kunnen zeggen wat ze van het resultaat vindt, aldus De Vet.

Dienstverlening VNG
De adviezen van de VNG worden in de gemeente Werkendam veel gebruikt. De persoonlijke mails aan de betrokken wethouder met de stand van zaken over de decentralisatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt worden gewaardeerd. De aanwezige raadsleden zouden ook graag meer informatie op maat ontvangen.

Kees Jan de Vet bezocht Werkendam op 1 maart 2011