Sinds de inwerkingtreding van de Wnra op 1 januari 2020 krijgen (gemeente)ambtenaren een arbeidsovereenkomst in plaats van een ambtelijke aanstelling. Wel blijven er speciale regels gelden voor ambtenaren, vooral als het gaat om integriteit en grondrechten. Die regels en verplichtingen worden sinds1 januari 2020 niet langer in de rechtspositieregeling of cao geregeld, maar uitsluitend in de nieuwe Ambtenarenwet en daaronder hangende regelgeving. Daarmee gaat de wetgever ‘exclusief’ over deze regels en verplichtingen.

In 2020 kwam er bij het afsluiten van een cao een einde aan het getrapt systeem. De VNG en vakbonden sluiten gewone cao’s af die rechtstreeks gelden. Gemeenten hoeven die niet nog eens apart vast te stellen.

Producten

Overige informatie