Achtergrond

In de cao gemeenten 2013-2015 is door de sociale partners afgesproken dat er een IKB wordt ingevoerd. Uitgangspunt is dat individuele keuzevrijheid van medewerkers gestimuleerd wordt binnen centrale kaders. Lokaal kan de regeling aangevuld worden met bronnen en doelen. De benoemde IKB-doelen in de cao-tekst zitten in de IKB-regeling. Enkele zijn geschrapt door aangescherpte wetgeving of omdat dit tot uitvoeringsproblematiek leidt. Doelen die een premiebetalingsverplichting kennen zijn er bijvoorbeeld niet in opgenomen daar premiebetaling geen keuze is binnen het IKB.

Regeling

Eind juni 2016 is de definitieve IKB regeling vastgesteld in het LOGA. Afwijkend van de tijdelijke regeling IKB (die van toepassing was op pilotgemeenten) is bepaald dat het default moment van mei 2017 is komen te vervallen en dat verkopen van verlof mogelijk is gebleven ondanks het schrappen van hoofdstuk 4a CARUWO. Kopen van verlof binnen het IKB en verkopen van verlof buiten het IKB.

Meer informatie

Pilotgemeenten

In 2016 hebben pilotgemeenten met het IKB proefgedraaid op grond van de tijdelijke IKB regeling. Op basis van hun bevindingen is de regeling IKB opgesteld en is er kennis gedeeld via het werkgeversforum.

Keuzemodule

Om het IKB te kunnen ontsluiten is het noodzakelijk dat gemeenten beschikken over een digitale keuzemodule. Diverse marktpartijen bieden deze digitale keuzemodule aan. Het programma van eisen helpt gemeenten bij hun keuze.

Het LOGA wil gemeenten praktische ondersteuning bieden bij de invoering van het IKB. Daarom is vastgelegd aan welke eisen en criteria een IKB keuzemodule in de gemeentelijke sector moet voldoen. Met dit programma van eisen kunnen gemeenten hun keuze bepalen bij de aanschaf van de IKB keuzemodule.

Meer informatie

Contactgegevens salarisbureaus

Gemeenten kunnen contact opnemen met de leverancier van hun keuzemodule wanneer zij hierover inhoudelijke vragen hebben.

Communicatie IKB

Om uw medewerkers voor te lichten over het IKB staan hieronder enkele communicatiemiddelen:

Aandachtspunten voor communicatie richting uw medewerkers:

  • Informatiemateriaal over gebruik van de keuzemodule is bij de meeste salarisbureaus beschikbaar indien een gemeente daar klant is.
  • Beleg intern informatiebijeenkomsten voor medewerkers. Schenk extra aandacht aan medewerkers die geen toegang tot intranet hebben.