Factsheet RO-procedure en ladder huisvesting statushouders

Het versnellen van huisvesting voor statushouders heeft ook in 2017 hoge prioriteit. De factsheet geeft aandachtspunten voor ruimtelijke procedures, inclusief een bijlage met relevante wetgeving 'Rijksladder en kruimelgevallen'. En een aparte bijlage met een Voorbeeld raamwerk ruimtelijke motivering woongroepbewoning in reguliere woningen voor gemeenten.


Handreiking woning delen

De VNG en Platform Opnieuw Thuis hebben een handreiking gemaakt met een overzicht van de gevolgen, mogelijkheden en eisen die gepaard gaan met het delen van woningen.

Voorbeelden van woonprojecten voor gecombineerde huisvesting.


Wat zijn succesfactoren bij huisvesting vergunninghouders?

In 2015 moesten gemeenten 28.000 vergunninghouders huisvesten. Roxanne Mulder heeft in haar afstudeeronderzoek voor RIGO Research en Advies onderzocht waarom het sommige gemeenten wel en andere gemeenten niet is gelukt om aan die taakstelling te voldoen. Met andere woorden: wat zijn de succesfactoren en wat zijn de knelpunten.


Handreiking bevorderen van regionale samenwerking bij huisvesting vergunninghouders

De Huisvestingswet staat toe dat gemeenten onderling vergunninghouders en taakstellingen aan elkaar overdragen. Voorwaarde is wel dat de optelsom van de taakstellingen gelijk blijft. Platform Opnieuw Thuis heeft een handreiking gemaakt voor gemeenten die op dit punt regionaal willen gaan samenwerken.


Versnellingsarrangement (GVA) vergunninghouders


Overzicht vragen en antwoorden subsidieregeling huisvestingsvoorziening vergunninghouders

In dit overzicht vindt u informatie over deze subsidieregeling. Onder meer over de taakstelling, de relatie GVA en huisvestingsvoorziening, bijstand en toeslagen, maximale huur, zelfstandige versus onzelfstandige woonruimte, tijdelijke huurcontracten, rollen gemeenten en woningcorporaties, en het beheer van woonvoorzieningen.


A Home away from Home

A Home away from Home is een website met voorbeelden van innovatieve oplossingen voor het huisvesten van statushouders, senioren en starters. De website is het resultaat van een prijsvraag die COA samen met de Rijksbouwmeester heeft uitgeschreven.


Ketenservicelijn voor informatie over documenten

Gemeenten kunnen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) terecht met al hun vragen over documenten en administratieve processen, nodig om snel huisvesting voor asielzoekers te kunnen regelen. Waar nodig verwijst de IND naar een andere instantie.


Huur- en inkomenscalculator voor vergunninghouders

De 'Huur- en inkomenscalculator voor vergunninghouders' is een rekenmodel van Opnieuw Thuis. Het rekenmodel geeft een beeld van de bestedingscapaciteit bij verschillende inkomenssituaties en helpt bij het maken van keuzes bij investeringen.

Meer over de Huur- en inkomenscalculator: VNG-nieuwsbericht van 24 maart 2016


Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders

Met de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders kunt u subsidie aanvragen voor de realisatie van woonvoorzieningen voor asielzoekers met een verblijfsvergunning. De regeling stimulering huisvesting is open van 1 februari 2016 tot 1 januari 2021.