De gemeente Helmond is een belangrijke partner en initiator in diverse regionale samenwerkingsverbanden en netwerken. Het Werkplein Regio Helmond is daarvan een goed voorbeeld. De gemeente en het UWV werken daar samen met uitzendbureaus, re-integratiebedrijven en kennisinstituten in een bedrijfsverzamelgebouw voor werk en inkomen.

Een belangrijk bespreekpunt  tijdens het bezoek van Kees Jan de Vet en beleidsmedewerker Arjo Verweij aan Helmond op 15 februari 2011 was het terugbrengen van de WGR+ regio's.

WGR
Het huidig kabinet heeft het voornemen om de bestuurlijke drukte te verminderen, onder andere door het terugbrengen van de WGR+ regio’s. Helmond vindt de WGR een belangrijk lokaal instrument om de gemeentelijke organisatie te verbeteren.

Het schrappen van dit instrument is een aantasting van de lokale autonomie. Dit vindt de gemeente onwenselijk. Samenwerkingsinitiatieven dienen op lokaal en regionaal niveau in gang te worden gezet, niet top-down. De gemeente ziet meer in het behalen van efficiencywinst door betere samenwerking dan door het verminderen door opschaling van het aantal samenwerkingsverbanden.

Brabants familiegevoel
Helmond is tevreden over de vraagbaak- en informatiefunctie van de VNG. Op bestuurlijk niveau is de relatie formeel goed op orde, maar moet worden gewerkt aan meer ‘Brabants familiegevoel‘.