Nummer 16, 20 oktober 2017

Drie vragen aan... Harriët Tiemens, wethouder (GL) Nijmegen


Auteur: Marten Muskee

Nijmegen is Europese Groene Hoofdstad 2018. De prestigieuze bekroning geldt voor prestaties op het gebied van duurzaamheid. Het geheim ligt in de samenwerking met lokale en regionale partijen, stelt wethouder Harriët Tiemens die een extra zetje van het nieuwe kabinet verwacht.

Hoe wordt een gemeente Europese groene hoofdstad?
‘We hebben drie keer meegedaan sinds 2014 en in 2016 de Green Capital Award gewonnen. Het is een heel serieuze prijs, je moet een rapport inleveren over twaalf milieuonderwerpen zoals geluid, lucht, bodem, energietransitie, landschap en natuur. Van die thema’s moet de deelnemende gemeente omschrijven wat het beleid is en wat de behaalde de prestaties zijn. De Europese Commissie stuurt een groep ervaren milieuspecialisten naar alle steden die meedoen om de prestaties te onderzoeken. We hebben gewonnen vanwege onze prestaties en vanwege het feit dat we als relatief kleine stad grote ambities hebben en die weten te realiseren met kleine budgetten. Dat komt doordat we goed zijn aangehaakt op alle partijen in de stad en samen resultaten boeken.’

Investeert het nieuwe kabinet voldoende in duurzaamheid?
‘Het regeerakkoord omvat een aantal elementen waar ik blij mee ben, zoals de energietransitie in de gebouwde omgeving. Daarin zie ik de teksten van de VNG en de G32 terug. Er komt 300 miljoen euro structureel voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Wel is het zaak dat geld snel in te zetten en niet te wachten op een energieakkoord. We staan voor grootschalige ontwikkelingen en gemeenten hebben het geld echt nodig om snel aan de slag te gaan. Zoals afgesproken in de Energieagenda gaan we energieplannen maken op regionaal niveau. Dat is nogal wat, daar is geld voor nodig. Waar ik ook blij mee ben, is de aanscherping van de energieprestatienorm en dat de aansluitplicht voor gas eraf gaat.’

Helpt het regeerakkoord de gemeente om de duurzame leefomgeving te realiseren?
‘De G32 rekent voor dat er 100 miljoen euro nodig is om de processen voor verduurzaming van de gebouwde omgeving in gang te zetten, en 200 miljoen euro voor een transitiefonds om de eerste hobbels die we tegenkomen te nemen. Gemeenten moeten in de komende jaren per wijk een energieplan maken. Dan pas hebben we een goede raming van de kosten. Daarom is het van belang een goede structuur in te richten om de kennis te delen. Niemand weet hoe te beginnen, maar laten we ermee ophouden dat iedereen dezelfde pilot uitvoert en dat het Rijk her en der een subsidieregeling entameert. Dit gaat tientallen jaren duren en de overheden moeten echt met andere middelen gaan werken.
‘Positief is dat de fiets aandacht krijgt in de kabinetsplannen met daarbij 100 miljoen euro. Tegelijkertijd hebben we samen in de Agenda Fiets 2017-2022 de ambitie gesteld om 20 procent meer fietskilometers te realiseren. Dat haal je niet met dat bedrag. In en om onze stad alleen al hebben we de laatste jaren 55 miljoen uitgegeven aan infrastructuur om de titel Fietsstad te verdienen.’