Handreiking beheersverordening Wro
De Handreiking bevat richtlijnen c.q. aandachtspunten waarmee bij het opstellen van een beheersverordening rekening moet worden gehouden, inclusief  voorbeeld beheersverordening. VNG, 2011

Handreiking Erfgoed en ruimte Hoe kunt u uw ambitie met het erfgoed in uw gemeente verwoorden, verbeelden en omzetten in beleid? De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ontwikkelde een digitale Handreiking erfgoed en ruimte. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, februari 2011

Handleiding exploitatieplan De Wet ruimtelijke ordening kent een nieuw planfiguur. Antwoord op veel vragen, behandeling van alle facetten van een exploitatieplan en een voorbeeld-exploitatieplan vindt u in de handleiding exploitatieplan. Deze sluit aan bij de handreiking van de Grondexploitatiewet uit 2008. VNG, november 2010

Handreiking Grondexploitatiewet VNG,VVG,VROM, 2008

Rekenmodel voor het opstellen van een exploitatieplan volgens de Grondexploitatiewet (excel) VNG