Het programma Handhaving en Naleving van de Arbeidsverplichtingen en Participatiewet (HNAP), kortweg programma Arbeidsverplichting, ondersteunt gemeenten en arbeidsmarktregio’s bij de uitvoering van de Participatiewet. U kunt hiervoor terecht bij het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving.

Doel

Het programma Arbeidsverplichting richt zich speciaal op de naleving en handhaving van de arbeidsinschakeling. Doel van het programma is onder meer:

 • Voorkomen dat eerdere investeringen in handhaving en naleving door de hectiek van de decentralisatie verloren gaan
 • Voorkomen dat de doorontwikkeling van handhavingsmethoden en het handhavingsinstrumentarium in de knel komt
 • Ondersteunen van gemeenten bij de vormgeving van beleid en beleidsregels, verordeningen, e.d. met betrekking tot de Participatiewet en in het bijzonder de arbeidsinschakeling
 • Voorkomen van niet, foutief of oneigenlijk gebruik van voorzieningen of door onwetendheid niet voldoen aan verplichtingen waardoor burgers in de problemen komen

Naleving en handhaving

Door de decentralisaties is de laatste tijd steeds meer aandacht uitgegaan naar het beter ondersteunen van de burger. Ondersteuning die erop gericht is de zelfredzaamheid te versterken. Voor het Sociaal Domein betekent dit Integrale Dienstverlening binnen de kaders van Participatiewet, Wmo en Jeugdwet. Naleving en handhaving zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. Immers de voorzieningen worden onder voorwaarden verstrekt. Het niet (kunnen) naleven van die voorwaarden kan forse gevolgen hebben voor betrokkene.

Expertteam

Vanuit het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving is een expertteam HNAP opgericht. Dit expertteam zorgt voor:

 • Nieuws over Handhaving en Naleving Arbeidsverplichtingen en Participatiewet
 • Antwoorden op uitvoeringsvragen over Arbeidsverplichtingen en Participatiewet.
 • Handreikingen en werkwijzers die u kunt gebruiken bij het uitvoeren van (naleving en   handhaving van) uw arbeids- en participatieactiviteiten.
 • Best practices,  toepassingen van gemeenten.
 • Ondersteuning bij het opzetten van experimenten op dit gebied.
 • Regionale themabijeenkomsten en casusbesprekingen.
 • Innovatie, kennisdeling en ketensamenwerking. Daarbij werken gemeenten en ketenpartners (zoals het UWV), samen aan kennisdeling en -ontwikkeling en een  betere  afstemming van hun diensterlening aan de burger.

Informatie & contact