Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem ontving Ralph Pans, directieraadvoorzitter van de VNG, op 1 maart 2011 in de schitterende sfeer van de oude B en W-kamer met koffie en appelgebak. Het college is verheugd met het bezoek en spreekt zijn waardering uit.

Missing media.

Het grootste deel van de tijd wordt besteed aan een toelichting over de stand van zaken van het bestuursakkoord. Onder andere wordt gevraagd waarom de VNG decentralisatie wil als gemeenten tegelijkertijd te weinig beleidsvrijheid krijgen en het autonome belastinggebied niet toeneemt.

Ook wordt opgemerkt dat we moeten waken voor een Wmo-situatie: ‘Jarenlang zijn gemeenten voorzichtig te werk gegaan en hebben ze geld overgehouden en nu worden ze gekort.

Bestuurlijke complexiteit
Het college van B en W geeft een toelichting op de bestuurlijke complexiteit in de Noordvleugel, waarbij onder andere met drie provincies overeenstemming bereikt moet worden.

Bezuinigingen
Daarna komen de bezuinigingen aan de orde. Ook in Haarlem moet fors bezuinigd worden. Er staan nog € 14 miljoen van de vorige periode open en daar komt nu € 17 miljoen bij. De gemeente wil de tekorten aanpakken door de inkomsten iets te verhogen (Haarlem zit onder het gemiddelde van de G32) en door een efficiencyslag te maken.

De gemeente kampt met twee tegenvallers: de Wmo en de Wwb. Lastig is ook de schuld van circa € 400 miljoen, die de gemeente heeft. Relatief gunstig is de positie van het grondbedrijf: omdat er weinig grond in eigendom was, hoeft de gemeente geen grote verliezen te nemen, zoals bij veel andere gemeenten dat wel het geval is.

VNG-commissies
Tot slot laat het college weten dat alle collegeleden zich voor een functie bij een VNG-commissie hadden aangemeld, maar dat niemand verkozen is. Ralph Pans vindt dit betreurenswaardig en zegt dat bij vrijkomende posten Haarlem betrokken moet worden in de procedure.