Directielid Kees Jan de Vet en VNG-collega Peter Koppe spraken met de burgemeester, mevrouw Rijsdorp (VVD), en de gemeentesecretaris de heer Tromp. Goirle is een gemeente bestaande uit twee kernen en heeft circa 22000 inwoners.

In het gesprek is uitvoerig stilgestaan bij nut en noodzaak van samenwerking met andere gemeenten. Gemeente Goirle werkt al veel samen, op ambtelijk en bestuurlijk niveau met andere regio gemeenten en het nabijgelegen Tilburg.

Samenwerking
Goirle is dan ook warm voorstander van samenwerking binnen de Hart van Brabant regio. Uitgangspunt is daarbij dat er voor het samenwerking legitimiteit voor de burgers moet zijn. Het gaat om maatvoering, behoud van de menselijke maat en persoonlijke weging. Vooral als het burgers eigenlijk niet raakt (denk aan automatisering) kan makkelijker worden uitbesteed aan een andere gemeente.

Zelf
Maar wat Goirle zelf goed kan doen, wil zij zelf blijven doen. Als men de kwaliteit niet kan waarborgen, als voorbeeld werd complexe milieu handhaving genoemd, dan ligt samenwerking met andere gemeenten in de rede. Er zijn overigens ook wisselende ervaringen opgedaan met samenwerking of uitbesteding aan andere gemeenten. Zo is na klachten van burgers, de front-office WOZ weer uit Tilburg teruggehaald naar Goirle zelf. Samenwerking tussen gemeente Goirle met andere gemeenten verschilt naar onderwerp, soms wordt gekozen voor samenwerking met andere kleine gemeenten, soms kiest men voor de grote stad Tilburg.

RUD's
Er werd gesproken over de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) waarbij de gemeente het gevoel heeft dat de discussie in Brabant vooral gaat over aantallen medewerkers in plaats van de kwaliteit en inhoud. Het is ook een voorbeeld van hoe het rijk meent te kunnen besparen, maar zich niet realiseert dat dit feitelijk alleen maar kan leiden tot grote gevolgen voor het personeel, want er kan niet op andere aspecten worden bespaard. Zo schiet men in eigen voet. Om voldoende sturing te houden kunnen niet alle taken worden ondergebracht bij de RUD; voor de complexe taken is bundeling een goede stap voorwaarts.

Waarschuwing
Voor de decentralisaties werd gewaarschuwd voor de grote financiële risico’s en de factor tijd. Met name bij de jeugdzorg dreigt de gemeente volstrekt onvoldoende middelen te krijgen, gewezen werd ook op de incidentele middelen die wegvallen. Men is er niet zeker van is dat de kwaliteit van de uitvoering is gebaat bij een decentrale uitvoering. De hervorming van de Wajong  WWB en WSW heeft men nog niet goed in beeld. De komende decentralisaties werden vooral in financieel perspectief als potentiële risico onderwerpen voor gemeenten aangemerkt.

Verder is gesproken over de verhouding grote- kleinere gemeenten. Door de gemeente werd gewezen op feit dat kosten van gemeente per inwoner in kleine gemeenten lager zijn dan in grote gemeenten. Men vindt echter ook dat een bepaald schaalniveau als ondergrens zou kunnen gelden voor bestaansrecht individuele gemeenten, het is zoeken naar het juist schaalniveau in dezen.

VNG
Over VNG werd opgemerkt dat deze soms de indruk wekt 'makkelijk mee te buigen met de grote gemeenten'. De VNG zou juist gebruik moeten maken van feit dat de leden onderling verschillend zijn en dat dit uitingen zijn van onderliggende culturele entiteiten.

Bezoek aan Goirle met Kees Jan de Vet op 8 februari 2011