Gewetensbezwaarde ambtenaren bij de burgerlijke stand

De Commissie Gelijke Behandeling heeft 15 april 2008  uitspraak gedaan over de vraag of een gemeente voor de functie van buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand de functie-eis mag hanteren dat hij bereid moet zijn tot het voltrekken van homohuwelijken. De CGB komt tot de conclusie dat de gemeente deze functie-eis mag stellen.

De VNG kan zich vinden in de uitspraak van de CGB. Wij zijn het eens met de CGB dat iedere ambtenaar gehouden is de wet uit te voeren en dat ambtenaren niet mogen discrimineren. Daarnaast is de VNG het met de ministers eens dat de beslissing om weigerambtenaren al dan niet aan te nemen bij gemeenten moet blijven liggen. Gemeenten gaan er pragmatisch mee om. Alle huwelijken worden gesloten. De VNG blijft van mening dat nadere wetgeving niet nodig en niet wenselijk is.

Advies Raad van State
Het kabinet heeft naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer eind 2011 juridisch advies ingewonnen bij de Raad van State over de positie van weigerambtenaren. Volgens minister Spies van Binnenlandse Zaken ziet dit adviesorgaan geen reden tot het wijzigen van de wet.  Het demissionaire kabinet zal dan ook niets doen om een einde te maken aan de weigerambtenaar.

Indienen amandement
Een meerderheid in de Tweede Kamer bleek 12 juni 2012 voor afschaffing van de zogenaamde weigerambtenaar. De kamerleden Heijnen (PvdA) en Marcouch (PvdA) dienden hiertoe een amendement in op het initiatief wetsvoorstel tot normalisering van de ambtelijke rechtspositie van D66 en CDA.

Indienen wetsvoorstel
D66 kamerleden Dijkstra en Schouw hebben op 3 augustus 2012 een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat een einde moet maken aan de gewetensbezwaarde ambtenaar die geen homoseksuele stellen wil trouwen, de zogenaamde weigerambtenaar.

Meer informatie

Medische informatie bij sollicitatiegesprekken

Het CvA heeft in een notitie op een rijtje gezet wat de verplichtingen zijn van werkgevers en sollicitanten op het punt van medische informatie bij sollicitatiegesprekken. Wat kunnen de gevolgen zijn voor de sollicitant als deze zijn verplichtingen niet is nagekomen?

Weigeren werk op zondag niet altijd grond voor weren sollicitant

Werkgevers mogen sollicitanten niet zonder meer afwijzen, omdat zij niet op zondag willen werken. Dat blijkt uit een uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling.

De commissie behandelde de klacht van een gereformeerde man die bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat had gesolliciteerd naar de functie van sluiswachter. Hij werd afgewezen, omdat hij in zijn sollicitatiegesprek had aangegeven dat hij om godsdienstige redenen niet op zondag wilde werken.

De commissie oordeelde dat er sprake was van indirecte discriminatie op grond van godsdienst. Zij woog in haar oordeel mee dat in het district waar de man had gesolliciteerd, genoeg sluiswachters waren die wel op zondag werkten. Eén sluiswachter die niet op zondag wil werken, is geen probleem.

Discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte mag niet

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte is op 1 december 2003 in werking getreden. Het doel van deze wet is discriminatie vanwege handicap of chronische ziekte te bestrijden en gelijke behandeling van mensen met een handicap of chronische ziekte te bevorderen.

Gelijke behandeling arbeidscontractanten

Artikel 2:5 CAR is per 1 april 2008 gewijzigd. Aan artikel 2:5 CAR is een derde lid toegevoegd:

‘Artikel 125h van de Ambtenarenwet is van overeenkomstige toepassing op de persoon met wie een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is gesloten.’

Met deze toevoeging is de CAR aangepast aan de Europese regelgeving. Richtlijn 1999/70/EG bepaalt dat de werkgever in arbeidsvoorwaarden geen onderscheid mag maken tussen een medewerker in tijdelijke dienst en een medewerker in vaste dienst, tenzij dit objectief gerechtvaardigd is.

Meer informatie

Gelijke behandeling, ook bij een tijdelijke aanstelling

Per 1 oktober 2004 is artikel 125h aan de Ambtenarenwet toegevoegd. Volgens deze bepaling mag de werkgever geen onderscheid maken tussen ambtenaren in de arbeidsvoorwaarden op grond van het al dan niet tijdelijke karakter van de aanstelling, tenzij een dergelijk onderscheid objectief gerechtvaardigd is.

Meer informatie

  • LOGA-brief (25 maart 2008) Gelijke behandeling arbeidscontractanten