De VNG gaat er bij het Rijk en het Klimaatberaad op aandringen dat er voldoende financiële en juridische middelen komen voor gemeenten om de energietransitie in gang te zetten. Daarbij gaat het om een bedrag van jaarlijks 300 miljoen euro.

Dit gebeurt naar aanleiding van een motie van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Houten, Lopik, Stichtse Vecht en Nieuwegein.

De gemeenten constateren dat de nieuwe regierol in de aanpak voor aardgasvrije wijken, de ruimtelijke vraagstukken, de aanpassingen in de openbare ruimte en in het eigen vastgoed veel vergen van de gemeenten.  

Zij vragen de VNG ook er bij het kabinet op aan te dringen dat het gehele proces voor de regionale energiestrategie voldoende ruimte biedt voor een gezamenlijk gedragen aanpak.

Naar aanleiding van een motie van Culemborg, ondersteund door Ede, Renkum, Arnhem en Doetinchem, gaat de VNG binnen het nieuwe Klimaat- en Energieakkoord aan sectortafels actief meewerken aan maatregelenpakketten voor minimaal 49 procent CO2-reductie in 2030. (MM)

Terug naar het overzicht: ALV 27 juni 2018.