Overlegorganen

Voor de realisatie van een Generieke Digitale Infrastructuur zijn er diverse overlegorganen waar gemeenten zich laten vertegenwoordigen door de VNG:

 • de Ministeriële Commissie Digitale Overheid (MCDO)
 • de Ambtelijke Commissie Digitale Overheid (ACDO)
 • het Nationaal Beraad Digitale Overheid
 • de Regieraden Dienstverlening, Interconnectiviteit, Gegevens, Identificatie & Authenticatie
 • diverse afnemersoverleggen van GDI-voorzieningen

Regieraad Dienstverlening

De Regieraad Dienstverlening richt zich op voorzieningen die bijdragen aan het verstrekken en uitwisselen van berichten en informatie tussen overheid, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties ter ondersteuning en uitvoering van de overheidsdienstverlening. Het gaat hierbij om:

 • Portals: Overheid.nl, Digitaal Ondernemersplein, Antwoord voor bedrijven, Samenwerkende Catalogi
 • Gepersonaliseerde voorzieningen: MijnOverheid, Berichtenbox voor Bedrijven, Ondernemingsdossier
 • Dienstverlening aan ondernemers: Standard Business Reporting (SBR),  eFactureren

De Regieraad Dienstverlening stuurt op de samenhang tussen deze voorzieningen, op brede aansluiting en op een gedegen financiële onderbouwing van activiteiten en plannen.

Meer informatie


Regieraad Interconnectiviteit

De voorzieningen die onder de regieraad Interconnectiviteit vallen, vormen de basis voor de digitale overheid. Zonder fysieke netwerken, standaarden, gegevensuitwisseling en informatieveiligheid zou er geen e-overheid zijn. De voorzieningen die onder de regieraad Interconnectiviteit vallen, zijn:

 • Internationale en Europese standaarden voor grensoverschrijdende interconnectiviteit, waaronder eSENSE en eDelivery
 • Nationale verplichte (op de 'pas toe of leg uit'-lijst geplaatste) en aanbevolen Standaarden
 • Netwerken: Digipoort en DigiNetwerk
 • Nederlandse Overheids Referentie Architectuur (NORA)
 • Informatieveiligheid, i.c. de standaarden waar aan moet worden voldaan

In de regieraad Interconnectiviteit worden afspraken gemaakt over de gezamenlijke agenda, de doelstellingen, thema’s en de bijbehorende prioritering.

Meer informatie


Regieraad Gegevens

De regieraad Gegevens richt zich op de uitwisseling van gegevens binnen de overheid. Daarbij ligt het accent op de doorontwikkeling naar een stelsel van overheidsgegevens en de rol die de verschillende basisregistraties en stelselvoorzieningen daarbij spelen. De voorzieningen die onder de Regieraad Gegevens vallen, zijn:

 • Beheervoorziening BSN
 • Basisregistraties: Basisregistratie Personen (BRP), Handelsregister (HR), Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Topografie (BRT), Basisregistratie Kadaster (BRK), Basisregistratie Voertuigen (BRV),  Basisregistratie Inkomen (BRI), Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO), Basisregistratie Lonen, Arbeidsrelaties en Uitkeringsverhoudingen (BLAU).
 • Stelselvoorzieningen: Digikoppeling, Digimelding, Digilevering en de Stelselcatalogus.

In de regieraad Gegevens worden nadere afspraken gemaakt over de gezamenlijke agenda, de activiteiten en de bijbehorende prioritering.

Meer informatie


Regieraad Identificatie en Authenticatie

De Regieraad Identificatie en Authenticatie gaat over een veilige toegang voor inwoners en ondernemers tot de digitale dienstverlening van de overheid. Daar vallen de volgende voorzieningen onder:

 • Idensys
 • DigiD
 • DigiD Machtigen
 • eHerkenning

Meer informatie