Om gemeenten te compenseren voor de tekorten op het terrein van jeugd en Wmo, is een Fonds tekortgemeenten ingesteld. Dit is afgesproken tussen medeoverheden voor het Interbestuurlijk Programma, naar aanleiding van de tekorten van gemeenten in het sociaal domein.

Het fonds bedraagt voor 2018 € 200 miljoen. Dit bedrag wordt aan de hand van verschillende criteria verdeeld over gemeenten. Deze criteria zijn vastgesteld in de ALV van de VNG op 27 juni 2018. Gemeenten konden tot en met 15 september 2018 een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor middelen uit het fonds. Hierbij tellen de inkomsten en uitgaven mee van de uitkeringen Jeugd en Wmo (begeleiding en beschermd wonen) in de Integratie Uitkering Sociaal domein. In totaal hebben 88 gemeenten een aanvraag ingediend.

Een nadere toelichting op het Fonds tekortgemeenten vindt u in de ledenbrief van de ALV van de VNG. 

Verdeling middelen Fonds

Het VNG-bestuur stelde 1 november 2018 de verdeling van de middelen voor het Fonds tekortgemeenten 2018 vast. Het bestuur nam daarmee het advies over van de onafhankelijke commissie Fonds tekortgemeenten.