Regionale samenwerking
Regionale samenwerking blijft een actueel thema bleek tijdens het bezoek van de heer Pans aan de Middelseecollege’s op 4 september 2012. In de Raadszaal in Ferwert is gesproken met de vier gemeenten Het Bildt (Burgemeester Krol, en de wethouders Tol en Haarsma), de Gemeente Ferwerderadiel: (Burgemeester Van den Berg, wethouder Talsma en gemeentesecretaris R. Kammer), Gemeente Leeuwarderadeel (Burgemeester J. Boertjes en de wethouders Wachter en De Haan) en de gemeente Menameradiel: (Burgemeester T. van Mourik en gemeentesecretaris J. IJkema). De Middelseegemeenten hebben de afgelopen jaren samengewerkt. Zij zijn zich nu, ook door een herindelings-impuls vanuit de provincie, aan het heroriënteren op deze samenwerking. Wanneer de VNG over een poosje terugkomt zijn de gemeenten verdeeld over andere samenwerkingsverbanden of zelfs gefuseerd met andere gemeenten.
 
Financiële druk
Het Bildt vraagt aandacht voor de belangenbehartiging. Door de herstructurering van overheidsfinanciën en  decentralisaties komen veel zaken op het bordje van gemeenten. Daarbij worden juist wel de gemeentelijke mogelijkheden, beleidsvrijheid en financiering beperkt. Ook bij de wet HOF en het schatkistbankieren. De grens wat gemeenten kunnen opvangen is bereikt. Het Bildt vraagt de VNG dat nog duidelijker te maken in haar belangenbehartiging.
 
Relatie gemeenten-rijksoverheid
Menameradiel is geïnteresseerd in de dienstverlening van de VNG en het perspectief voor de lange termijn. Dat perspectief ziet er zonnig uit, goed samen optrekken met G32 en G4 én met het kennisinstituut KING. Leewarderadeel heeft het gevoel dat het rijk steeds meer oplegt aan gemeenten, niet als medeoverheden onder elkaar, maar vanuit een ongelijkwaardigheid. Bijvoorbeeld waar het gaat om de jeugdzorg en de RUD’s brengt het gebrek aan financiële compensatie (geld volgt taak) kleinere gemeenten in de problemen. Nu kost het de gemeenten geld en de provincie verdient er op. Verzoek aan de VNG daarvoor aandacht te hebben bij de verdere uitwerking rond RUD’s. De VNG is zich dat bewust en spreekt het Rijk en de provincies daar ook op aan.
 
Vereenvoudiging implementatie van nieuwe wetgeving
De ingewikkelde wetgeving en het vooruitlopen op wetgevingsprocessen is punt van aandacht wat betreft Ferwerderadiel. Daar is de boodschap aan de VNG: ga terug naar het oude adagium van ½ tot 1 jaar overgangstermijn, nadat de wet in het staatsblad heeft gestaan. Dan hebben gemeenten zekerheid over hoe er gewerkt moet worden en de tijd om hun processen daarop in te richten. En: als er taken worden overgedragen: gèèn efficiencykorting. Beter afspreken dat op het moment dat de kosten meevallen er een herberekening komt. Want invoeren van een nieuwe taak kost gemeenten geld.  
Ook is gesproken over krimp, de rol en functie van kleine gemeenten, schaalgrootte en dossier veiligheid. De kosten nemen enorm toe en de financiële vrijheid van gemeenten neemt enorm af. Daarbij geldt ook weer wèl regels van het rijk, èn de rekening bij gemeenten. Dat kan niet.