Het merendeel van de jeugd (zo’n 85%) doet het goed en dat biedt kansen voor gemeenten. Investeren in jeugdbeleid heeft een preventieve werking, waardoor u problemen voor of door jongeren kunt voorkomen.

Vrijwel alle gemeentelijke beleidsterreinen raken de leefwereld van kinderen en jongeren. Jeugdbeleid vraagt dan ook om een integrale uitvoering.

Inbedding jeugdbeleid
Een collegebrede taakopvatting en inbedding van het jeugdbeleid draagt bij aan oplossingen in antwoord op diverse maatschappelijke vraagstukken die zich binnen de gemeente voordoen. Denk daarbij aan kwesties als
demografische krimp, leefbaarheid, veiligheid of sociale cohesie.

Ontwikkelingen
De VNG ondersteunt gemeenten bij de ontwikkeling van alle jeugdbeleid. We hebben daartoe het netwerk Child Friendly Cities opgericht. Binnen dit netwerk werken we samen met diverse organisaties die actief zijn op het terrein van jeugd. De afgelopen jaren hebben ruim 200 gemeenten aan diverse activiteiten deelgenomen.

Inzet gemeenten
Steeds meer gemeenten willen een kind- en gezinsvriendelijke leefomgeving. Zij hebben daarvoor verschillende redenen. De relatie tussen de jeugd met andere maatschappelijke
thema’s is nauw.Gezien de demografi sche ontwikkelingen in Nederland neemt het aantal jeugdigen in Nederland af en het aantal ouderen neemt juist toe. Houd als gemeente rekening met deze ontwikkelingen in uw ruimtelijk beleid, maar ook in het aanbod van verschillende activiteiten en faciliteiten.

Daarbij spelen verschillende vragen:

 • Hoe kun je als gemeente slim omspringen met de veranderende samenstelling van je bevolking, waarbij je
  de jeugd (èn de gezinnen waarin ze leven) aan je weet te binden?
 • Hoe bied je als gemeente een voorwaardenscheppend klimaat, waarbinnen talent zich kan ontwikkelen? Hoe
  zorg je ervoor dat je dat als gemeente ook benut en behoudt?
 • Veel partijen en organisaties houden zich in uw gemeente bezig met de jeugd. Ontwikkel samen met de diverse stakeholders een meerjarenvisie en meerjarenprogramma.
  Zo organiseert u een breed maatschappelijk draagvlakvoor het gezamenlijk realiseren van concrete doelen en versterkt u de gemeentelijke regierol.

  Aanbod VNG
  De VNG biedt gemeenten activiteiten aan die een kind- en gezinsvriendelijke leefomgeving bevorderen. Hierbij wisselen we kennis en informatie uit. In samenwerking met het Rijk en vele andere betrokken organisaties bieden we deze activiteiten aan via het netwerk Child Friendly Cities.

  Wat kunt u verwachten van Child Friendly Cities? Hieronder vindt u een overzicht:
 • Werkbezoeken tussen gemeenten voor bestuurders en ambtenaren: uitwisseling van ervaring en praktijkvoorbeelden
 • Regionale bestuurlijke en ambtelijke themabijeenkomsten
 • Publicaties met praktijkvoorbeelden van kind- en gezinsvriendelijke initiatieven in gemeenten
 • Landelijke Buitenspeeldag, volgende editie op woensdag 13 juni 2011 (samen met Nickelodeon, Veilig Verkeer Nederland, Jantje Beton, Scouting Nederland en de Vereniging Sport en Gemeenten)
 • Platform en ondersteuning via de VNG-website en www.childfriendlycities.nl