Sinds 1 januari 2012 exploiteert de VNG het Landelijk Expertisecentrum Toezicht en Handhaving Kinderopvang. Het Expertisecentrum (EC) heeft tot doel de kwaliteit van gemeentelijke handhaving op de Wet kinderopvang te versterken. Het Expertisecentrum is opgericht in opdracht van de minister van SZW.

Naast de opdracht van de minister zijn de gemeentelijke behoeften natuurlijk richtinggevend voor de inrichting van het Expertisecentrum Toezicht en Handhaving Kinderopvang. Grofweg kan gesteld worden dat de ondersteuning aan gemeenten door het tijdelijke project ‘Versterking toezicht en handhaving kinderopvang’ vanaf 2012 door het Expertisecentrum wordt uitgevoerd. Daar komen de ondersteuning bij ‘zwaardere juridische trajecten’ bij en de ontwikkeling van handreikingen en beleidsondersteunende producten. Hieronder vindt u een opsomming van de producten en diensten die in 2012 (verder) ontwikkeld gaan worden.

Kwaliteit
Het ExpertiseCentrum is opgericht ter verbetering van de handhaving in de kinderopvang. Het ExpertiseCentrum (EC) richt zich op de kwaliteit van de handhaving van de wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (hoofdstuk 1 afdelingen 3, 4 en 5 en hoofdstuk 2 afdeling 2, 3 en 4 van Wko). Het EC wil de uitvoering ondersteunen door enerzijds expertise en ervaring ter beschikking te stellen aan gemeenten en anderzijds producten en diensten aan te bieden die gemeenten zelf kunnen toepassen bij het uitvoeren van het beleid.

Belangrijke referentie zijn de werkzaamheden van het huidige project ‘Versterking kwaliteit toezicht en handhaving Kinderopvang’ . Waar dit project zich  richt(te) op de implementatie van  toezicht en handhaving, is het EC nadrukkelijk gericht z op doorontwikkeling en verbetering van de kwaliteit bij gemeenten. Het expertisecentrum wordt bekostigd vanuit het totaal beschikbare budget van € 24,9 miljoen (daar is bij de bepaling van de storting rekening mee gehouden) en zal naar verwachting niet meer dan 2% van het beschikbare budget omvatten. De VNG wordt voor het EC rechtstreeks door het Rijk gefinancierd.