Voor gemeentelijke en regionale opgaven kunnen Europese subsidies worden ingezet. Naast de financiële steun die Europese programma’s bieden, stimuleren ze ook samenwerking binnen Europa. Dit levert vaak interessante samenwerkingsverbanden en kennis op. Hieronder vindt u meer informatie over de subsidies van de Europese Unie.

Disclaimer: Het Meerjarig Financieel Kader van de Europese Unie is nog niet officieel vastgesteld. Er vinden op dit moment nog volop onderhandelingen plaats. Dit betekent dat onderstaande informatie nog niet volledig is en nog onderhevig aan veranderingen. 

Structuurfondsen en programma's

De subsidies van de Europese Unie kunnen worden verdeeld in 2 soorten bronnen: de Europese structuurfondsen en de Europese programma’s.

De structuurfondsen ondersteunen strategische langetermijndoelstellingen op het gebied van regionaal beleid. Deze zijn vooral gericht op het verkleinen van de economische verschillen tussen de EU-regio’s. De Europese Unie legt het kader van de structuurfondsen vast, maar ze worden door de regio’s en lidstaten beheerd. Dit betekent dat de prioritering, het uitsturen van oproepen, de aanvraag, goedkeuring en de financiering allemaal vanuit de nationale overheden gebeurt. Bovendien zijn voor een aantal van deze programma’s geen buitenlandse partners vereist. In Nederland worden de structuurfondsen door middel van verschillende nationale programma’s uitgevoerd en beheerd. 

Europese programma’s vallen niet onder het regionaal beleid, maar zijn gericht op het bereiken van aanvullende beleidsdoelstellingen. Deze doelstellingen hangen samen met strategische prioriteiten uit de langetermijnstrategie, maar programma’s kunnen ook inspelen op doelstellingen voor de kortere termijn of crises. 

Meerjarig Financieel Kader

De lidstaten van de Europese Unie bepalen elke 7 jaar hoe groot het budget van de EU wordt en waarvoor dit kan worden gebruikt. Deze afspraken worden vastgelegd in het Meerjarig Financieel Kader (MFK). De EU-lidstaten betalen vervolgens elk jaar een bijdrage aan de EU. Met deze inkomsten stelt de EU jaarlijks een begroting op. Deze begroting wordt opgesteld door de Europese Commissie, de lidstaten en het Europees Parlement en moet passen binnen de gemaakte afspraken over het MFK. Het huidige MFK loopt eind 2020 af.

Het nieuwe MFK loopt van 2021 tot en met 2027 en bedraagt vermoedelijk € 1074 miljard. Verder lijkt het erop dat er voor de nieuwe periode een meer gemoderniseerde begroting wordt aangenomen. Dit houdt in dat er minder geld wordt vrijgemaakt voor landbouw en regionale subsidies en er meer geldt vrijkomt voor thema’s als klimaat, zorg, migratie en digitalisering.

Alle mogelijkheden een rij 

Lees wat er tot nu toe bekend is over de verschillende subsidiemogelijkheden:

 

Infographic met overzicht van de EU-fondsen die vanaf 2021 van belang zijn voor gemeenten