Hier vindt u een overzicht van wat er tot nu toe bekend is over de subsidiemogelijkheden via de Europese structuurfondsen in de periode 2021 - 2027:

Europees Sociaal Fonds+

Het Europees Sociaal Fonds komt ook in de nieuwe periode weer terug, met de naam ESF+. Dit fonds moet werkgelegenheid en eerlijke arbeidskansen stimuleren binnen de Europese Unie. Het ESF+ zal in een aantal thema’s investeren waaronder onderwijs, de Europese arbeidsmarkt, werkgelegenheid, sociale inclusie en armoedebestrijding.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) coördineert de besteding van het geld uit het ESF binnen Nederland. Op dit moment is het nog niet bekend hoeveel geld er voor Nederland beschikbaar komt vanuit het ESF+. In het nationale programma van Nederland, dat verdeeld is in 35 arbeidsmarktregio’s, komt een focus te liggen op mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Hiermee lijkt de structuur op die van de vorige periode. Nieuw in ESF+ is dat het programma de samenwerking tussen gemeenten en sociale partners (O&O-fondsen) bevordert en hier speciaal geld voor reserveert.

Meer informatie

Terug naar boven

Regionale ontwikkeling: EFRO en Interreg

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Subsidies die vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) worden verstrekt, moeten het regionaal concurrentievermogen versterken. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat coördineert de besteding van de Nederlandse EFRO-gelden. Binnen Nederland worden 4 regionale programma’s opgesteld (Operationeel Programma Noord, Oost, Zuid en Kansen voor West) waarmee de Europese prioriteiten worden vertaald naar regionale prioriteiten.

De EFRO-programma’s richten zich met name op innovatie, in het bijzonder op het opschalen van innovaties. Hierbij zijn de 25 missies binnen de 4 maatschappelijke thema’s van het nationale innovatiebeleid (energietransitie & duurzaamheid, landbouw, water & voedsel, gezondheid & zorg en veiligheid) leidend. Op dit moment wordt er nog aan deze programma’s gewerkt. 

Interreg 

Alle Interreg subsidies worden betaald vanuit het EFRO. Met deze programma’s wil de EU economische samenwerking en samenhang tussen de EU-regio’s verbeteren. De Interreg subsidies worden niet via nationale overheden verdeeld, maar er bestaan programmasecretariaten op Europees niveau voor elke van de samenwerkingsverbanden. Zij beoordelen de subsidieaanvragen en kennen het geld toe. 

Het lijkt erop dat structuur van de Interreg programma’s in de nieuwe periode gaat veranderen. De 3 traditionele samenwerkingsverbanden (Interreg A: samenwerking in de grensregio’s, Interreg B: samenwerking tussen regio’s in verschillende landen en Interreg C: samenwerking interregionaal en Europabreed) worden hervormd en er komen 2 nieuwe samenwerkingsverbanden bij. De ene gewijd aan de ultra perifere regio’s en de andere aan interregionale samenwerking op het gebied van innovatie.

Daarnaast komt er een mogelijkheid om samen te werken met landen buiten de Europese Unie. Verder worden de regels versimpeld. Inhoudelijk komt Interreg met de onderstaande 5 overkoepelende prioriteiten. Hiervan gaat het meeste geld naar de eerste 2 prioriteiten.

1.    A smarter Europe (innovatie, digitalisering, concurrentiekracht van het MKB)
2.    A greener, low–carbon Europe (duurzame energie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit)
3.    A more connected Europe (duurzame mobiliteit, digitale connectiviteit)
4.    A more social Europe (sociale innovatie, toegang tot kwaliteitswerk en onderwijs, integratie van achtergestelde groepen, gelijke toegang tot gezondheidszorg)
5.    A Europe closer to citizens (duurzame ontwikkeling op lokaal niveau)

Meer informatie 

Terug naar boven

Just Transition Fund

In 2021 start onder het nieuwe MFK een nieuw Europees Fonds, het Just Transition Fund (JTF). Dit fonds begeleidt regio’s in hun transitie naar klimaatneutraliteit. Het fonds ondersteunt regio’s in hun economische diversificatie en maar richt zich ook op het omscholen en begeleiden van werkenden en werklozen naar nieuwe banen als gevolg van de energietransitie en veranderende productiemethoden in de zware industrie. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het nieuwe programma er in Nederland uit komt te zien en welke regio’s voor het JTF in aanmerking komen.

Meer informatie 

Terug naar boven

European Urban Initiative

Vanaf 2021 gaat 6% van het EFRO naar het nieuwe European Urban Initiative, dat aansluit bij de doelstelling om Europa dichter bij de burgers te brengen. In het nieuwe programma worden de huidige instrumenten voor stedelijke ontwikkeling gebundeld tot 1 programma. Hierdoor moet er meer synergie en coherentie tussen de eerdere instrumenten ontstaan. Een groot deel van het budget is bestemd voor innovatieve projecten voor stadsontwikkeling.  

Meer informatie

Terug naar boven

Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO/POP)

Het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) draagt bij aan duurzame ontwikkeling binnen de Europese landbouw. De lidstaten moeten het ELFPO uitwerken in nationale plattelandsontwikkelingprogramma’s (POP). Daarin worden prioriteiten binnen het landbouwfonds aangebracht.

In de afgelopen periode heeft Nederland prioriteit gelegd op het versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht, jonge boeren, natuur en landschap, verbetering van waterkwaliteit en LEADER (Liaison Entre Actions Développement de l’Économie Rurale). Laatstgenoemde is een programma ter versterking en verdere ontwikkeling van de leefbaarheid en economie op het platteland. De Europese Unie investeert met LEADER in een ‘bottom up’ benadering: initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties uit plattelandsgebieden die bijdragen aan een vitaal platteland, worden ondersteund.

Naast boeren kunnen ook gemeenten in aanmerking komen voor subsidies binnen het plattelandsontwikkelingprogramma. Dergelijke subsidies kunnen onder meer betrekking hebben op investeringen in biodiversiteit, natuur en landschap, en publieke investeringen in infrastructuur.

De nieuwe landbouwprogramma’s van de EU starten pas in 2021, mogelijk zelfs pas in 2023. Reden hiervoor is dat de nieuwe programma’s in lijn moeten worden gebracht met de EU Green Deal, het beleidsprogramma van de EU naar een klimaatneutraal Europa. De huidige ELFPO-programma’s worden daarom met een transitieperiode van 1 à 2 jaar verlengd.

Meer informatie

Terug naar boven