Hier vindt u een overzicht van wat er tot nu toe bekend is over de subsidiemogelijkheden via de Europese programma's in de periode 2021 - 2027:

Creative Europe

Creative Europe blijft een losstaand programma en krijgt een budgetverhoging van 17%. Binnen het programma ligt de focus op culturele en creatieve activiteiten. In de vorige periode was het programma gericht op de economische dimensie van de culturele sector en waren werkgelegenheid en economische groei belangrijke voorwaarden binnen een project. In de nieuwe periode komt er meer aandacht voor de sociale aspecten van de culturele sector. Internationale betrekkingen en culturele bijdrage zijn nieuwe speerpunten. 

Meer informatie

Terug naar boven

Horizon Europe

Horizon Europe is de nieuwe naam van het programma dat hiervoor Horizon 2020 werd genoemd. Het budget wordt aanzienlijk vergroot in de aankomende periode. Het programma krijgt 3 nieuwe pijlers die voortbouwen op de huidige structuur van Horizon:

  • Excellence Science
  • Global Challenges & European Industrial Competiveness
  • Innovative Europe

De eerste pijler ondersteunt grensverleggende onderzoeksprojecten die door onderzoekers zelf worden gedefinieerd en aangestuurd door middel van de Europese Onderzoeksraad. Verder worden beurzen gefinancierd voor onderzoekers en uitwisselingen via de Marie Skłodowska-Curie-acties. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in onderzoek naar nieuwe infrastructuren.

De tweede pijler biedt rechtstreeks ondersteuning aan onderzoek naar maatschappelijke uitdagingen, versterkt technologische en industriële capaciteiten en omvat missies die de hele EU bestrijken.

De derde pijler heeft als doel om, via de Europese Innovatieraad, Europa een koploper op het gebied van markt creërende innovatie te maken. Deze pijler zal helpen het algehele Europese innovatielandschap te ontwikkelen, onder meer door verdere versterking van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) om de integratie van bedrijven, onderzoek, hoger onderwijs en ondernemerschap te bevorderen. 

Meer informatie

Terug naar boven

Connecting Europe Facility

Het Connecting Europe Facility (CEF) heeft als doel om economische groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen in de EU te bevorderen door investeringen in de Europese infrastructuur. Daarmee draagt het bij aan de energiezekerheid in Europa, ruimer gebruik van hernieuwbare energiebronnen en het vergemakkelijken van personen- en goederenvervoer. 

Het investeringsinstrument kent 3 prioriteiten: transport, energie en telecom. Een voorbeeldproject binnen het CEF is het Trans European Transport Network (TEN-T), dat voorziet in verschillende verkeersverbindingen tussen Europese hoofdsteden, economische centra, havens en vliegvelden.

In de programmaperiode 2021-2027 wordt samenwerking tussen het CEF en andere Europese fondsen (bijvoorbeeld EFRO) aangemoedigd. Daarnaast komt er in deze programmaperiode meer aandacht voor klimaatverandering, digitale connectiviteit en hernieuwbare elektriciteit. 

Meer informatie 

Terug naar boven

Digital Europe

In de programmaperiode 2021-2027 start een nieuw programma op gebied van digitalisering, genaamd Digital Europe. Dit programma draagt bij aan de digitale transformatie van de Europese economie en maatschappij. Het voorgestelde bedrag van € 6761 miljoen zal worden ingezet voor onder andere kunstmatige intelligentie, cyberveiligheid, supercomputing, digitale vaardigheden en Digitale Innovatiehubs. Digital Europe is een aanvullend programma op Horizon Europe en het Connecting Europe Facility (telecom). 

Meer informatie 

Terug naar boven

Justice, Rights and Values

In de nieuwe programmaperiode introduceert de EU het subsidieprogramma Justice Rights and Values. Dit programma heeft tot doel rechten en waarden van burgers van de Europese Unie te beschermen en te bevorderen, onder meer door maatschappelijke organisaties te ondersteunen. Het heeft 3 specifieke doelstellingen:

  • gelijkheid en rechten bevorderen
  • betrokkenheid en deelname van burgers aan het democratische leven van de Unie vergroten
  • geweld bestrijden

De oprichting van Justice, Rights and Values vormt een vereenvoudiging ten opzichte van de huidige situatie van 3 programma's. Met name het gebied over burgerschap, dat momenteel door 2 verschillende programma's wordt bestreken, zal alleen onder het nieuwe programma vallen.

Projecten die onder dit programma kunnen worden gefinancierd, richten zich onder andere op bewustzijn van de Europese cultuur en geschiedenis, wederzijdse kennisuitwisseling en analyse- en monitoringsactiviteiten om de uitvoering van EU-wetgeving te verbeteren.

Meer informatie

Terug naar boven

LIFE

LIFE is een financieringsinstrument van de Europese Unie voor de bescherming van het milieu. Het huidige programma heeft als doel een bijdrage te leveren aan een beter Europees natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Zo worden er innovatieve projecten gesubsidieerd die bijdragen aan milieu- en grondstoffenbesparing, aan het behoud van natuur- en biodiversiteit en aan bewustwording en verspreiding van informatie.

Het nieuwe programma zal uit 4 subprogramma’s bestaan:

  • natuur en biodiversiteit
  • circulaire economie en kwaliteit van leven
  • beperking en aanpassing van klimaatverandering
  • schone energietransitie

Meer informatie

Terug naar boven