De gemeente Drimmelen met 26.000 inwoners pakt decentralisatieopgaven in regionaal verband op. Door samenwerking met buurgemeenten kan de gemeente goed uit de voeten met de op te pakken taken, geen herindeling voor nodig.

Dat was de boodschap van de gemeente tijdens de DR on tour in Drimmelen. Kees Jan de Vet bracht een bezoek aan deze gemeente op 6 september 2011 en sprak met burgemeester de Kok, wethouders Van Meggelen, Van Oosterhout, Van Gurp en Vos-Kroeze en met gemeentesecretaris Smits.

Bestuursakkoord Water
Ook op het terrein water is samenwerking het thema. Het Bestuursakkoord Water bevat afspraken voor een doelmatiger waterbeheer. En met dit akkoord waarbij onder meer samenwerking tussen gemeenten en waterschappen intenser is geworden, heeft het onderwerp water een belangrijke plek op de gemeentelijke agenda gekregen, constateert de gemeente Drimmelen. Die samenwerking heeft consequenties en die moeten goed in kaart worden gebracht, wat levert het op voor de regio?

Wet werken naar Vermogen
Een zorg van de gemeente is de Wet werken naar vermogen. De sociale werkvoorziening leidde in het verleden in Drimmelen tot een flink financieel probleem omdat de gemeente steeds behoorlijk moest bij betalen voor de sociale werkvoorziening. Daarom gooide de gemeente het roer om en heeft flinke stappen gezet om het financiële plaatje op orde te krijgen. Mensen zo snel mogelijk aan een baan helpen, daar draait het toch om. Niet de makkelijkste opgave, zeker in tijden waarin een werkplein in de buurgemeente sluit. Maar Drimmelen heeft ambities getoond en zal dit blijven doen.

Pijnlijk dossier
De gemeente vraagt zich wel af: worden onze inspanningen straks gestraft? Als gemeenten die niet op tijd hebben hergestructureerd in de sociale werkvoorziening straks financiële ondersteuning krijgen, zal Drimmelen daaraan moeten meebetalen? De komende herstructurering van de sociale werkplaatsen betekent op die manier voor de gemeente Drimmelen toch weer een pijnlijk dossier.

RUD’s
In Drimmelen speelt ook de discussie over de RUD’s. Het zogenaamde Brabantse Model waar Drimmelen mee werkt, gaat uit van zo laag mogelijke kosten door te werken met een basispakket. De vraag is in hoeverre dit model past bij de lijn die worden neergelegd in de voorstellen die staatssecretaris Atsma van Milieu doet. Moet het basispakket uitbreiden naar een standaard op landelijk niveau? De VNG koerst sterk aan op dat het gemeentelijke proces in de RUD’s niet wordt gefrustreerd.