Drents Zorglandschap: samenwerking Drentse gemeenten, Zilveren Kruis en provincie Drenthe

Doelen

  1. Mensen kunnen langer thuis blijven wonen
  2. Zorg en ondersteuning is (meer) gericht op wat mensen (nog) wel kunnen in plaats van wat zij niet kunnen (positieve gezondheid)
  3. Beschikbare middelen worden effectief en efficiënt besteed

Toelichting

Het Drents Zorglandschap is een samenwerking tussen 12 Drentse gemeenten, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de provincie Drenthe.

  • Iedere Drentse gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet in haar eigen gemeente.
  • Zilveren Kruis is als licentiehouder van het zorgkantoor (Wlz) in Drenthe verantwoordelijk voor het efficiënt organiseren en monitoren van het regionale proces van zorgtoewijzing en tijdige zorgverlening aan cliënten.
  • De provincie Drenthe heeft een agenderende en faciliterende rol in de Drentse samenwerking binnen het Zorglandschap.

Drie thema’s

1.Effectief samenwerken in de wijk

  • Samenwerken rond de inkoopprocessen (wijkverpleging, huisartsenzorg en ondersteuning), wat integraal wijkgericht werken bevordert
  • Grensvlakken van wetgeving beslechten
  • Sluitende keten voor de zorg van kwetsbare ouderen

2. Ontwikkeling van een sterke en sluitende GGZ-keten

  • Een sluitende GGZ keten realiseren. Verkenning huidige keten voor knel- en verbeterpunten, investeren in samenwerkingscoalities rond GGZ-keten en best practices delen.

3. De mogelijkheden voor het vergroten van (gezamenlijke) preventie activiteiten

(Gezamenlijke) preventie activiteiten in Drenthe inzichtelijk maken met als doel samenwerken daar waar meer winst is te behalen voor de inwoner

Relevantie en potentie

Middels samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en provincies kunnen de ontwikkelingen in het veld gemonitord worden en synergie onder initiatieven worden bevorderd en versterkt. Hierbij kan er sterke verbinding gelegd worden met landelijke en regionale agenda’s en initiatieven.

Meer informatie