Op dinsdag 27 maart bracht Ralph Pans een bezoek aan de gemeente Voorschoten.

Missing media.

Al aan het begin van het bezoek liet het college doorschemeren dat zij een verrassing voor de VNG in petto hadden aan het einde van het gesprek. Maar eerst de inhoudelijke gesprekspunten.

VNG-congres
Aan het begin van het gesprek wordt kort ingegaan op de discussie die nu speelt rondom de kosten van het VNG-Jubileumcongres. Het college geeft Ralph Pans mee om bij de evaluatie goed stil te staan bij de functionaliteiten en de primaire doelstelling van het congres.

Regio en samenwerking
Per 1 januari 2013 worden de ambtelijke apparaten van Voorschoten en Wassenaar samengevoegd in de twee gemeentekantoren. Onderwerpen worden samengevoegd op één locatie. De twee gemeentesecretarissen gaan het aansturen op basis van gelijkwaardigheid. De burgemeester geeft aan dat je als gemeente toekomstbestendig moet zijn juist in het belang van de gemeente.

Er bestaan sterke zonale banden tussen Wassenaar-Leidschendam Voorburg & Haaglanden. Hun primaire oriëntatie is niet op Leiden gericht. Samen met Leidschendam-Voorburg en Wassenaar heeft Voorschoten een Sociale Dienst. Wat betreft de Wsw hebben ze vooralsnog wel een opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie met Leiden. Het is nog onduidelijk wat de komst van de Metropoolregio voor de regio gaat betekenen.
 
Financiën en decentralisaties
Er is in de gemeente een structureel sluitende begroting. Er wordt verder doorgesproken over de ontwikkelingen rondom het gemeentefonds en de extra aangekondigde bezuinigingen naar aanleiding van de uitkomsten van het Catshuisoverleg hierop.

Ook de ontwikkelingen rondom de decentralisaties komen aan de orde. Vooral de onduidelijkheid rondom de AWBZ en het PGB baart de gemeente zorgen, het gaat om een kwetsbare groep mensen. Op dit moment is er nog niet veel te zeggen over de budgetten en het bijbehorende verdeelmodel. Maar de druk voor het kabinet om dit door te zetten is groot gezien de reeds ingeboekte bezuinigingen.

Logo South Programma
Voorschoten heeft als enige gemeente een stedenband met een gemeente in Mali, namelijk met Kita. Zij heeft onder andere haar kennis en kunde ingebracht bij het op poten zetten van de bevolkingsadministratie in Kita. Tot voor kort maakt Mali onderdeel uit van het Logo South Programma maar onlangs is door VNG/Buitenlandse Zaken besloten dat Mali niet meer onder dit programma valt. De gemeente is teleurgesteld dat zij niet betrokken is geweest bij deze besluitvorming en dit achteraf heeft moeten vernemen.

Pans licht toe dat het budget voor dit programma een stuk kleiner is geworden waardoor zij tot die beslissing zijn gekomen. De manier waarop de gemeente hierover achteraf is geïnformeerd, is niet juist geweest. Duidelijk is wel dat Mali niet meer terug zal keren in het programma.

Rondvraag
De griffier vraagt de VNG naar hun inzet bij het verminderen van het aantal raadsleden. Pans geeft aan dat het bespreekbaar is, mits het niet wordt ingeboekt als bezuiniging: de middelen moeten ingezet worden voor verbetering openbaar bestuur. Gelijk oversteken maar de Tweede Kamer ligt dwars.

De gemeente geeft aan dat zij al een wethouder heeft wegbezuinigd. De griffiers in de Leidse regio zijn bezig met programma gericht op grenzeloos denken van de raden (over gemeentegrenzen heen). Op die wijze wordt nagedacht over de positionering van zwembaden en brandweerkazernes.

Taart
Tot slot nodigde de burgemeester van Voorschoten Ralph Pans uit om mee te gaan naar de raadszaal en daar stond een grote taart met 100 kaarsjes in het kader van het 100-jarig bestaan van de VNG. Samen met de medewerkers van de gemeente is deze taart met smaak opgegeten!