Aanpak Zorgfraude

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste documenten over Aanpak Zorgfraude. Praktijkvoorbeelden en Wetgeving en jurisprudentie vindt u op aparte pagina's.

Wmo toezicht 2018 | Rapport
Het rapport Wmo toezicht 2018 is het rapport aan de minister over de uitvoering van het Wmo toezicht door de gemeenten in 2018.
> Lees meer

Aansluiten gemeenten op het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) | Factsheet
Om fraude in de zorg op te sporen, te onderzoeken en waar nodig te bestraffen, hebben toezichthouders, opsporingsdiensten, gemeenten en uitvoeringsorganisaties de krachten gebundeld. Alle signalen over fraude en misbruik, bijvoorbeeld meldingen van burgers of zorgaanbieders, komen bij het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) terecht.
> Lees meer

Wettelijke kaders toezicht Wmo 2015 en Jeugdwet | Factsheet
Zowel de Wmo 2015 als de Jeugdwet geven gemeenten veel vrijheid in het inrichten van het toezicht. Verschil is dat de Wmo 2015 gemeenten verplicht om een gemeentelijke toezichthouder aan te wijzen. De Jeugdwet kent deze verplichting niet. Het kwaliteitstoezicht voor de Jeugdwet is belegd bij de Rijksinspecties. Team Zorg zet de wettelijke kaders op een rij.
> Lees meer

Drieluik Terugvorderen bij fraude Wmo 2015 en Jeugdwet | Handreiking (21 mei 2019)
Welke mogelijkheden voor terugvordering bieden het bestuursrecht, civiel recht en strafrecht bij fraude met pgb’s of ZIN onder de Wmo 2015 en de Jeugdwet? Dit drieluik licht de verschillende mogelijkheden binnen de wettelijke kaders toe.
> Lees meer

Gegevensuitwisseling bij uitvoering, fraudepreventie en fraudebestrijding Wmo en Jeugdwet | Matrix
De matrices en de toelichting erop geven u een overzicht van de mogelijkheden en beperkingen van gegevensuitwisseling in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk van de Wmo 2015 en de Jeugdwet.
> Lees meer

Handhaving en naleving Wmo 2015 en Jeugdwet | Factsheet 
Bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet heeft uw gemeente oog voor de rechtmatigheid van de ondersteuning en jeugdhulp die geleverd wordt. Maar waar moet u precies op letten en hoe richt u de werkprocessen rondom rechtmatigheid in of hoe optimaliseert u die?
> Lees meer

Risico-indicatoren bij pgb en ZiN 
De afgelopen maanden is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van indicatoren bij de preventie en aanpak van fraude. Aan de hand van gesprekken met toezichthouders en zorgconsulenten zijn de indicatorensets pgb en ZiN geactualiseerd en voorzien van risico-signaleringskaarten.
> Lees meer

Handboek Aanpak Zorgfraude
De gemeente Bergen op Zoom maakt serieus werk van het voorkomen en bestrijden van fraude in de zorg. In het Handboek Aanpak Zorgfraude legt de gemeente haar eigen bevindingen gestructureerd vast en maakt ze daarmee ook toegankelijk voor andere gemeenten en partners.
> Lees meer

Bestuursrechtelijke herziening en terugvordering Wmo 2015 en Jeugdwet | Handreiking 
Deze handreiking gaat in op de uitvoeringsaspecten van bestuursrechtelijke herzienings- en terugvorderingsmogelijkheden bij cliënten via de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Naast een beschrijving van de wettelijke regelingen vindt u aandachtspunten bij het gebruik van de bevoegdheden.
> Lees meer

Pgb-huisbezoeken | Onderzoek
Dit rapport bevat cijfers en analyses over de huisbezoeken aan budgethouders, die zorgkantoren in 2017 hebben afgelegd. De zorgkantoren hebben de afgelopen jaren een balans gevonden tussen een service- en controlegericht huisbezoek. De huisbezoeken zijn in 2012 door toenmalig staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) in het leven geroepen om pgb-fraude op te sporen.
> Lees meer

Rapportage Signalen zorgfraude 2017 
In 2017 zijn 675 signalen van mogelijke zorgfraude geregistreerd bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude. In 2016 waren dat er 447, een stijging van ruim 50%. De stijging komt deels doordat de verschillende opsporingsdiensten, toezichthouders en uitvoerders in de zorg actiever informatie uitwisselen. In 2017 is het aantal meldingen over fraude in de wijkverpleging en fraude met pgb’s fors toegenomen.
> Lees meer

Profiel toezichthouder rechtmatigheid Wmo 2015 en Jeugdwet
Om toe te zien op een rechtmatige toekenning en rechtmatig gebruik van voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Jeugdwet stelt de gemeente een toezichthouder rechtmatigheid aan.
> Lees meer

Rechtmatigheid in de Wmo 2015 en de Jeugdwet | Handreiking
De handreiking en het stappenplan bieden een kader voor reactieve handhaving (opsporing, controle en sanctioneren) bij signalen van onrechtmatigheid binnen de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Aan de hand van de handreiking en het stappenplan krijgen gemeenten inzicht in hoe de rechtmatigheid van maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp te controleren bij een signaal van onrechtmatigheid: van onderzoek tot een bestuursrechtelijke maatregel. Bij de handreiking zit een lijst risico-indicatoren bij een pgb en een lijst met risico-indicatoren bij ZIN.
> Lees meer

Opzetten en uitvoeren van een rechtmatigheidsonderzoek Wmo 2015 en Jeugdwet | Stappenplan
Dit stappenplan geeft u handvatten voor zo’n onderzoek en – afhankelijk van de resultaten – inzicht in de best passende maatregelen. Het beschrijft de stappen voor een onderzoek na ontvangst van een signaal. Een signaal wil niet altijd zeggen dat er daadwerkelijk sprake is van fraude (het opzettelijk handelen in strijd met de regels voor persoonlijk gewin). Iemand kan ook een fout gemaakt hebben. In het stappenplan spreken we daarom over een onrechtmatigheidssignaal.
> Lees meer

Handhaving en naleving Wmo 2015 en Jeugdwet | Handreiking
Deze handreiking geeft gemeenten een theoretisch kader, maar ook praktische handvatten om toezicht en handhaving in de Wmo 2015 en Jeugdwet in te richten.
> Lees meer

Fraude voorkomen bij maatwerkvoorziening Wmo 2015 | Tips en aandachtspunten
Het proces van aanmelding tot en met afgifte van een beschikking bij de maatwerkvoorziening Wmo 2015 vraagt om extra aandacht. Dat constateert het Ondersteuningsteam fraude (OTF) van de VNG. Het OTF ondersteunt gemeenten bij hun casus. Deze factsheet geeft tips en aandachtspunten vanaf de melding van een aanvraag door een burger tot en met de afgifte van de beschikking door de gemeente.
> Lees meer

Optimaliseren dienstverlening Wmo2015 | Handreiking
Veel gemeentelijke beleidsmakers en professionals binnen de wijkteams, zoals Wmo-consulenten, worstelen met de vraag hoe grip te krijgen op pgb-zorgaanbieders die het niet zo nauw nemen met de wet- en regelgeving.
> Lees meer

Inrichting van het Wmo-toezicht | Handreiking
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015 (verder te noemen de Wmo). Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 ook verantwoordelijk voor het toezicht daarop. Dat stelt hen voor een aantal praktische vragen, vooral over de inrichting van dat toezicht. Deze handreiking biedt gemeenten daarvoor handvatten.
> Lees meer

Materiële controle Jeugdwet | Handreiking
Deze handreiking bevat handvatten en kaders voor de materiële controle die de gemeente in kan zetten in het kader van de ministeriële regeling Jeugdwet. Onderscheid tussen materiële controle en fraude-onderzoek is ook opgenomen in de handreiking.
> Lees meer

NZa-uitwisselportaal | Handleiding veilig bestanden uitwisselen
Dit is de handleiding van het NZa-uitwisselportaal. Dit uitwisselportaal is door de NZa in gebruik genomen om veilig bestanden met de buitenwereld uit te wisselen.
> Lees meer

Wmo-huisbezoeken | Protocol
Dit protocol is een praktische handleiding voor professionals die op huisbezoek gaan in het kader van de Wmo 2015. Het gaat om huisbezoeken met het oog op dienstverlening en huisbezoeken in verband met handhaving.
> Lees meer

Ondersteuning op maat

Logo VNG Naleving

Bij ondersteuningsverzoeken bezoeken onze specialisten u in een 'samenstelling op maat'. Onze deskundigheid bestaat uit zowel theoretische, juridische expertise als praktische veldkennis. Vraagt u zich af of de signalen die uw gemeente ontvangt voldoende zijn voor een ondersteuningstraject, neem dan contact op met de VNG Naleving-adviseur in uw regio. ​