Gemeente Brunssum: Dialoogmodel

Een duurzame relatie en open gesprek tussen gemeente en vijf zorgorganisaties, lumpsum financiering en verantwoording op basis van inhoudelijke resultaten leggen de basis voor vernieuwing in het sociaal domein

Doelen

  1. Meer maatwerk voor de klant c.q. inwoners
  2. Klanten worden geholpen door medewerkers met de expertise die het best past bij de vraag
  3. Samenwerking tussen verschillende zorgorganisaties

Toelichting

Gemeente Brunssum heeft de maatschappelijke ondersteuning aanbesteed aan vijf zorgorganisaties, die nauw met elkaar samenwerken. De maatschappelijke ondersteuning is bekostigt op basis van lumpsumfinanciering. Hierbij mogen de zorgorganisaties de zorg en ondersteuning inrichten zoals zij denken dat dit de burger het meeste ten goede komt. Hierbij is niet ingekocht op productie, maar op inhoudelijke resultaten. De gemeente kijkt naar dit resultaat met behulp van zeven indicatoren: synergie, vakmanschap, bereik, prijs, klanttevredenheid, verantwoordelijkheidsladder en ondersteuning van het netwerk. Tevens zijn de organisaties gezamenlijk met de gemeente de toegang tot maatwerkondersteuning.

Relevantie en potentie

Deze werkwijze leidt tot een nauwere samenwerking tussen verschillende zorgorganisaties, zodat voor de burger meer maatwerk geleverd kan worden. De nauwe samenwerking kan er in potentie toe leiden dat organisaties taken van elkaar overnemen en dat klantstromen verschuiven. Onderlinge afspraken over de verdeling van het budget is noodzakelijk.

De gemeente contracteert de zorgorganisatie voor de duur van twee jaar met twee keer een optie voor een jaar verlenging. Deze duurzame relatie zorgt ervoor dat zorgorganisaties durven te investeren in vernieuwende concepten.

De lumpsumfinanciering stimuleert enerzijds aanbieders om te investeren in preventie en sociale cohesie. Anderzijds kunnen organisaties de prikkel ervaren om zo min mogelijk ondersteuning in te zetten, waardoor de zorg en ondersteuning te weinig of te laat kan worden ingezet. Hier moet de gemeente alert op zijn.

Een nadeel van deze werkwijze is de beperkte keuzevrijheid voor de klant (immers, het zijn ‘slechts’ vijf organisaties). Via een pgb kunnen klanten wel terecht bij andere organisaties.

Meer informatie

Het dialoogmodel is nader toegelicht in het onderzoek van Actiz (zo ook andere voorbeelden) Vernieuwingen in het sociaal domein: casusbeschrijvingen.