Betreft toegang

Jeugdwet en Wmo

Uitvoeringsvariant

Inspanningsgerichte uitvoeringsvariant: afspraak tussen de gemeente en zorgaanbieder over de levering van een specifiek product of dienst in een afgesproken tijdseenheid tegen een bepaald tarief.

Samenvatting

De gemeente Zuidhorn zet vertrouwen centraal in de toegang tot zorg en/of ondersteuning. Er wordt samen met de inwoner gezocht naar de beste en meest praktische manier om te voldoen aan de wensen en behoeften van de inwoner. Hierbij wordt niet krampachtig vastgehouden aan voorgeschreven processen en regels, maar wordt bekeken wat de inwoner op dat moment graag wil en nodig heeft, en hoe de gemeente dit mogelijk kan maken. Om dit mogelijk te maken, wijkt de gemeente, indien nodig, af van geldende processen en regels. Daarnaast voert de gemeente ook op andere terreinen een keukentafelgesprek, zodat de inwoner gehoord en geholpen kan worden.

In het proces wordt er alleen gewerkt met een aanmeldingsformulier dat grotendeels door de medewerker van de gemeente wordt ingevuld. De regeldruk voor inwoners wordt op deze manier zo laag mogelijk gehouden. Ook kan de benodigde zorg of ondersteuning direct na het keukentafelgesprek ingezet worden en hoeft er niet gewacht te worden op een formele beschikking.

Kenmerken van het goede voorbeeld

  • Alle medewerkers van de gemeente, ongeacht afdeling en functie, zijn beschikbaar om vragen te beantwoorden en inwoners te helpen.
  • De behoeften en wensen van de inwoner zijn het uitgangspunt.
  • Er is ruimte om buiten de kaders te denken en te werken.
  • De consulent krijgt de professionele vrijheid om in te zetten wat nodig is.

Wat is het goede voorbeeld?

De gemeente Zuidhorn zet vertrouwen centraal in de toegang tot zorg en/of ondersteuning. Er wordt samen met de inwoner gezocht naar de beste en meest praktische manier om te voldoen aan de wensen en behoeften van de inwoner. Hierbij wordt niet krampachtig vastgehouden aan voorgeschreven processen en regels, maar wordt bekeken wat de inwoner op dat moment graag wil en nodig heeft en hoe de gemeente dit mogelijk kan maken. Dit geeft de gemeente vorm door out-of-the-box te denken en daar waar nodig af te wijken van de geldende processen en/of regels. Daarbij wordt altijd gekeken naar wat de inwoner al zelf bij  kan dragen en denkt men in oplossingen in plaats van beperkingen.

Dat wat de inwoner niet zelf kan, regelt de gemeente in de vorm van zorg en/of ondersteuning. Een concreet voorbeeld hiervan is een man die geen indicatie kon krijgen voor beschermd wonen, omdat hij niet aan de formele eisen voldeed. Uit gesprekken bleek echter dat deze man wel goed zou passen binnen het beschermd wonen. Om deze reden heeft de gemeente toch gefaciliteerd dat de inwoner er terecht kon, met als gevolg dat deze cliënt nu veel beter op zijn plek is en bovendien een overstap gaat maken van dagbesteding naar een vorm van beschut werk. Zonder het buiten de kaders denken en werken van de gemeente en het loslaten van de standaard procedures en regels was dit niet mogelijk geweest.

Binnen de gemeente Zuidhorn werkt men met zo min mogelijk formulieren: alleen het aanvraagformulier moet als formaliteit worden ingevuld. Dit gebeurt grotendeels door de medewerker van de gemeente tijdens het keukentafelgesprek, waarin wordt bekeken wat de gewenste en benodigde ondersteuning is. Deze ondersteuning kan direct, nog vóórdat het formulier is verwerkt, worden gestart. De inwoner ontvangt evengoed een beschikking ter bevestiging van de gemaakte afspraken, maar heeft deze niet nodig om de zorg te laten starten.

Door het feit dat er maar met één formulier wordt gewerkt is de regeldruk laag. Inwoners hoeven immers niet meer informatie aan te leveren dan zij mondeling geven tijdens het keukentafelgesprek. Ook voor zorgaanbieders is het administratieve proces simpel: zij worden direct op de hoogte gesteld van de beschikking via het berichtenverkeer. Ook zij hoeven dus niet te wachten op een formele beschikking en hebben voldoende aan dit bericht om de zorg te kunnen starten.

Tot slot is gezamenlijke verantwoordelijkheid bij de gemeente van groot belang. Dit betekent dat wanneer een inwoner zich meldt bij de gemeente met een vraag, iedere medewerker verantwoordelijk is voor het vinden van een antwoord, óók al gaat deze niet over het eigen takenpakket. Medewerkers zetten de vraag bijvoorbeeld door naar de juiste persoon (in plaats van dat de inwoner een ander nummer moet bellen), of handelen de vraag direct af als zij het antwoord weten.

De filosofie die als rode draad geldt voor het handelen binnen de gemeente is dat men er samen is voor de inwoners. Het keukentafelgesprek wordt daarom op alle terreinen gefaciliteerd: medewerkers van de gemeente gaan bij de inwoners thuis op bezoek wanneer dat nodig is. Dit kan dus óók gebeuren als inwoners een vraag hebben die niet aansluit bij de Wmo, Participatiewet of Jeugdwet.

Wat zijn de resultaten van het goede voorbeeld?

Door de praktische manier van werken met weinig formulieren is de tevredenheid van de inwoners hoog. Zo is gemeente Zuidhorn als de beste gemeente uit de bus gekomen bij het cliënttevredenheidsonderzoek Wmo in de regio. Dit wordt met name bereikt doordat de gemeente de wens en behoefte van de inwoner echt centraal weet te zetten, aldus de inwoners in het cliënttevredenheidsonderzoek. Hierdoor is het welzijn van de inwoners verbeterd en verwacht de gemeente een daling van de zorgvraag op de lange termijn.

Voor de burger is de regeldruk verminderd, omdat er met maar één document wordt gewerkt en de gemeente geen aparte formulieren hanteert voor oplossingen die niet binnen de standaard regels en procedures vallen. Doordat de gemeente buiten de kaders denkt, lukt het om altijd een passende oplossing op maat te regelen. De inwoners hoeven hier geen aparte aanvragen of formulieren voor te invullen.

Voor de zorgaanbieders is het prettig dat de gemeente snel duidelijkheid geeft over de zorg die ingezet kan worden. Doordat de gemeente via het berichtenverkeer de aanbieder op de hoogte stelt van de benodigde zorg, hoeft de aanbieder niet te wachten op de formele beschikking.

Wat heeft de gemeente ervoor gedaan?

Het belangrijkste uitgangspunt van gemeente Zuidhorn is dat de basis op orde moet zijn. Hiermee wordt onder andere bedoeld dat medewerkers goed opgeleid en getraind moeten zijn voor hun functie. Dit houdt in dat een Wmo consulent van hbo denk- en werkniveau aan de telefoon wordt geplaatst. De consulent kan zo direct een goede inschatting maken van de hulpvraag en schakelen met andere (zorg)partijen.  Op die manier kan de juiste toegang tot zorg snel worden gevonden en gestart. De gemeente is tien jaar geleden al gestart met het op orde krijgen van de basis. Dit heeft er toe geleid dat bij de invoering van de decentralisaties de medewerkers van de gemeente zelfs al ervaring hadden met het voeren van keukentafelgesprekken.

Opvallend is dat de consulenten bij gemeente Zuidhorn veel beslissingsbevoegdheid hebben en daarmee de vrijheid om in te zetten wat zij nodig achten. Volgens de gemeente is de consulent de professional die het beste weet wat er nodig is en daarom geen toestemming hoeft te vragen voor een beslissing. Het aanvraagformulier dat ingevuld wordt door de consulent wordt daarom niet inhoudelijk nogmaals getoetst door een andere medewerker van de gemeente.

Uiteindelijk doel van gemeente is om de consulenten van de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet samen te brengen in één team. Hier wordt de komende jaren aan gewerkt om zo verder uitwerking te geven aan ‘1 gezin, 1 plan’.

Tot slot kenmerkt de gemeente Zuidhorn zich door de inzet van innovatieve digitale toepassingen die écht werken, en de lastendruk verminderen voor de inwoners. Een voorbeeld hiervan is de werkende toepassing voor het Kind Pakket met behulp van blockchaintechnologie.

Contact