Op deze pagina vindt u informatie over de gevolgen voor (gast)ouders, kinderopvangorganisaties, scholieren en het onderwijs door de uitbraak van het coronavirus.

Heropening Voortgezet Onderwijs: richtlijnen gebruik publieke ruimtes 

De scholen voor voortgezet onderwijs zijn sinds 2 maart weer geopend, waarbij alle leerlingen minimaal 1 dag fysiek onderwijs volgen. De geldende maatregelen (onder andere 1,5 meter regel) leiden voor scholen tot uitdagingen op het gebied van ruimte. De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) biedt een grondslag voor de bevoegdheid van de burgemeester om publieke ruimtes voor het voortgezet (speciaal) onderwijs open te stellen.

VNG roept gemeenten op samen met scholen en (culturele) marktpartijen creatieve oplossingen te bedenken en onderwijs mogelijk te maken. De heropening van scholen is immers van groot belang voor het welzijn van jongeren in deze tijd. Gemeenten zijn in de lead om vraag en aanbod bij elkaar te brengen vanwege hun zicht op randvoorwaarden zoals bijvoorbeeld de vergunningverlening.

Aandachtspunten publieke ruimtes

Let bij externe locaties op de volgende zaken:

  • Bij externe locaties blijven alle geldende basisregels van kracht
  • Reis- en OV bewegingen voor het bereiken van externe locaties moeten beperkt blijven
  • Eventuele bekostiging vindt in eerste instantie vanuit school plaats; of (aanvullende) tegemoetkomingen nodig zijn, moet onderzocht worden.
  • Onderwijs gegeven op een externe locatie tel mee bij onderwijstijd als wordt voldaan aan de voorwaarden die gelden voor onderwijstijd.
  • Zoeken naar creatieve oplossingen wordt aangemoedigd, maar niemand is verplicht het (bijna) onmogelijke te doen. 

FAQ

Door OCW is, in samenwerking met VNG en VO-raad, een FAQ beschikbaar gesteld om scholen over de diverse aspecten te informeren.

Kosten

Er zal door het kabinet de komende weken worden gekeken waar scholen aan toe zijn bij de heropening van het v(s)o en hoe breed de behoefte is aan extra ruimte, wat scholen en gemeenten zelf kunnen doen en of er dan nog extra geld nodig is.

 

Situatie vanaf 1 maart 2021: verdere uitbreiding opening onderwijs.

Vanaf maandag 1 maart gaan de middelbare scholen en mbo-instellingen voor alle leerlingen weer open. Alle leerlingen en studenten gaan minimaal 1 dag per week fysiek naar school. Onder de voorwaarde dat iedereen in de school 1,5 meter afstand houdt. Middelbare scholieren krijgen minimaal 1 dag per week fysiek les en zoveel meer als mogelijk. Scholen kunnen ervoor kiezen om op externe locaties les te geven, zoals sportzalen of kerken, op basis van dezelfde voorzorgsmaatregelen als in de school. Vanaf 1 maart gaat het middelbaar beroepsonderwijs gedeeltelijk open. Dat houdt in dat mbo-studenten 1 dag in de week les kunnen krijgen op de fysieke locatie van de school. Hierbij wordt de 1,5-meterregel gehanteerd en blijft de mondkapjesplicht bij verplaatsing in de school van toepassing. Deze extra ruimte komt naast de bestaande uitzonderingen op het afstandsonderwijs voor studenten die examens en toetsen afleggen, studenten die praktijkonderwijs volgen en voor kwetsbare studenten. Momenteel is het hoger onderwijs al wel open voor tentamens, praktijkonderwijs en begeleiding van kwetsbare studenten.

Vanaf 3 maart is er een uitzondering op de avondklok voor het volgen van praktijkonderwijs. Deze uitzondering gold al voor tentamens en examens. 

 

Situatie vanaf 8 februari: primair onderwijs open

Het primair onderwijs ging op 8 februari weer open, dus stopt de noodopvang voor basisschoolleerlingen per 8 februari. De bso blijft voorlopig gesloten. Het kabinet vindt het belangrijk dat de kinderopvang beschikbaar blijft voor ouders met een cruciaal beroep, zodat zij kunnen blijven werken. Ook vindt het kabinet het van belang dat kinderen die maatwerk nodig hebben vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie, naar de opvang kunnen blijven gaan. De bso biedt voor deze groepen buitenschoolse noodopvang. 

Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang. Ouders die geen gebruik maken van de bso wordt gevraagd de rekening van de bso door te betalen. Zij krijgen hiervoor een tegemoetkoming die de eigen bijdrage benadert. 

 

Nationaal Plan Onderwijs

De huidige generatie leerlingen en studenten verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Daarom komt het kabinet met een Nationaal Programma Onderwijs. Hiervoor wordt in totaal €8,5 miljard euro geïnvesteerd (voor gemeenten in totaal €346 miljoen).

Compensatie eigen bijdrage kinderopvang

Gemeenten worden opgeroepen om voor de periode dat de kinderopvang (gedeeltelijk) gesloten was (16 december tot 8 februari) ouders te compenseren voor de eigen bijdrage die zij in die periode wel betaald hebben. Het gaat om de volgende vormen van kinderopvang : voorschoolse educatie (VE), het kortdurend peuteraanbod, of op basis van een sociaal medische indicatie (SMI).  Gemeenten geven ouders een vergoeding die normaliter via de gemeente een overheidsbijdrage ontvangen voor gebruik van VE, SMI en peuteraanbod Rijksoverheid heeft €5,1 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten via het gemeentefonds zodat gemeenten ouders een vergoeding kunnen geven. Begin maart komt de tussentijdse circulaire en dan vanaf april zit het in de betalingen aan gemeenten verwerkt. BZK heeft hun begroting opgehoogd: BZK heeft deze week hun begroting aangepast, o.a. met € 5,1 miljoen verhoging Voorschoolse voorziening peuters i.v.m. sluiting kinderopvang. Verdeling zal op dezelfde wijze gebeuren als afgelopen jaar. 

Het vergoeden van de kosten kan de gemeente op 2 manieren doen: aan de kinderopvangorganisaties of rechtstreeks aan de ouders. Als uw gemeente het bedrag rechtstreeks aan de ouders betaalt, is duidelijke communicatie met de ouders hierover belangrijk. 

Kinderopvangorganisaties kunnen ook een factuur indienen bij de gemeente. Dit zal het meeste voorkomen. 

Belangrijk is dat de kosten die ouders hebben gemaakt aan hen wordt terugbetaald, dit is waar de compensatieregeling voor bedoeld is.

De tegemoetkoming is een benadering van de betaalde eigen bijdrage. Zo is de tegemoetkoming gebaseerd op het maximale uurtarief dat de overheid jaarlijks vaststelt; ongeacht het daadwerkelijke uurtarief dat ouders betalen, ontvangen zij een tegemoetkoming per uur op basis van het maximale uurtarief dat is vastgesteld voor de soort opvang die zij afnemen.4  

Het vastgestelde maximale uurtarief bedraagt voor dit jaar: € 8,46 voor dagopvang in een kindercentrum (€ 8,17 in 2020), € 7,27 voor buitenschoolse opvang in een kindercentrum (€ 7,02 in 2020) en € 6,49 voor dagopvang of buitenschoolse opvang bij een gastouder (€ 6,27 in 2020).  

Informatie vanuit Rijksoverheid

Handreikingen

Voortgezet onderwijs

Basisscholen en speciaal onderwijs

 

Noodopvang

Gemeenten kunnen hun vragen stellen in het forum van VNG Naleving

Praktijkvoorbeelden

Heeft uw gemeente een concreet praktijkvoorbeeld? Dit kunt u mailen naar praktijkvoorbeelden@vng.nl