Het rapport ’Integraal Financieel Beeld’ brengt de verwachte invoeringskosten en structurele effecten van de Omgevingswet in beeld. In het rapport komen de uitkomsten van de artikel 2-onderzoeken op verschillende individuele wetsonderdelen in gezamenlijkheid terug. Het is belangrijk dat we nu een gedragen beeld vormen over de verwachtte effecten van de Omgevingswet, daarmee leggen we de basis voor de financiële evaluatie. Daarom toetsen wij of het integraal beeld reële schattingen van de financiële effecten geeft. Een beeld dat volledig en herkenbaar is voor gemeenten. Daarom leggen wij het Integraal Financieel Beeld ter consultatie voor aan gemeenten.

Het Integraal Financieel Beeld is tot stand gekomen in opdracht van de koepels en het Rijk en is te vinden op de website van de Rijksoverheid en op VNG Fora. Voor gemeenten die deelnemen aan de consultatie wordt bij het conceptrapport ook een leeswijzer ter beschikking gesteld. U ontvangt deze als u zich inschrijft voor de consultatie. De leeswijzer helpt gemeenten bij het lezen en interpreteren van het Integraal Financieel Beeld.

Bij de consultatie worden ook de VNG-commissies Financiën en Ruimte Wonen en Mobiliteit betrokken. De resultaten van de consultatie worden gerapporteerd naar de commissies en naar de leden van de VNG.

De consultatie ‘Integraal financieel beeld Omgevingswet’ loopt van 11 maart tot 2 april. Gemeenten schrijven zich in via deze link. U krijgt toegang tot een besloten VNG Forum. Daar vindt u het Integraal Financieel Beeld, de gemeentelijke leeswijzer en een online vragenformulier.

In de motie ‘budgetneutrale overgang naar Omgevingswet’, die tijdens de ALV van 27 september 2020 is aangenomen, wordt de VNG opgeroepen om gemeenten te consulteren over de financiële effecten van de Omgevingswet. De VNG geeft in twee stappen uitvoering aan de motie:

  1. Stap 1: Toetsing voor vaststellen Integraal Financieel Beeld (8 maart – 11 april).
    Het integraal financieel beeld moet een solide en gedeelde basis vormen voor de verwachtingen van de financiële effecten van de Omgevingswet. Het is van belang als eerste het draagvlak voor het beeld vast te stellen. Daarom worden gemeenten geconsulteerd om het integraal financieel beeld te toetsen op herkenbaarheid en volledigheid. Met andere woorden: Zijn de cijfers in het beeld ook de cijfers die gemeenten verwachten? Dit is de kernvraag van de consultatie.
  2. Stap 2: In gesprek over consequenties van het Integraal Financieel Beeld
    Pas op het moment dat gemeenten vertrouwen hebben in de cijfers in het integraal financieel beeld en deze realistisch vinden, gaan we met elkaar in gesprek óver die cijfers. Doel van het gesprek is om conclusies te (kunnen) trekken voor het bestuurlijke vervolgtraject. Stap 2 volgt alleen als uit stap 1 blijkt dat er voldoende draagvlak is voor de cijfers in het Integraal Financieel Beeld.

De interbestuurlijke onderzoeken en de uitvragen van de VNG - via bijvoorbeeld het Financieel Dialoogmodel - hebben zich gericht op geschatte cijfers. Met nog minder dan een jaar tot inwerkingtreding van de wet kan er een eerste balans opgemaakt worden van de daadwerkelijke invoeringskosten. Daarom starten wij op verzoek van de VNG Commissie Financiën met een praktijkonderzoek invoeringskosten. Daarin vragen we gemeenten wat de invoering van de Omgevingswet de gemeenten tot 2020 daadwerkelijk heeft gekost en wat de verwachting voor de kosten van invoering voor de komende jaren is. Deelnemen aan het onderzoek kan via deze link.