In de Wmo 2015 is landelijke toegankelijkheid voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang vastgelegd. Dit betekent dat ingezetenen van Nederland zich tot elke gemeente kunnen wenden voor een BW- of MO-voorziening. Gemeenten hebben de afspraken hierover vastgelegd in convenanten met daarbij horende handreikingen.

In de convenanten is ook voorzien in een (Advies)commissie geschillen landelijke toegankelijkheid beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Deze commissie functioneert vanaf 1 maart 2018.


Taak

De commissie heeft als taak geschillen te behandelen tussen gemeenten of regio’s over de vraag in welke gemeente of regio voor een ingezetene van Nederland een traject beschermd wonen of maatschappelijke opvang de meeste kans van slagen heeft. De commissie brengt advies uit aan de bij het geschil betrokken gemeenten of regio’s. Gemeenten hebben in de convenanten vastgelegd dat zij bij hun besluiten het oordeel van de commissie 'volgen'.
 


Samenstelling

De commissie bestaat uit drie leden, waaronder de voorzitter. De leden brengen gezamenlijk het perspectief in vanuit gemeenten, cliënten en aanbieders. Elk lid heeft minstens één plaatsvervanger om de continuïteit van de werkzaamheden gedurende het jaar te waarborgen. De leden zijn door de directie van de VNG benoemd en fungeren op persoonlijke titel in de commissie. De voorzitter (alsmede de plaatsvervangend voorzitter) heeft gemeentelijke ervaring en deskundigheid op het terrein van wet- en regelgeving, of meer in het bijzonder de Wmo 2015.

De samenstelling van de commissie is als volgt:

  • Voorzitter: mevr. M. Veerbeek (perspectief gemeenten)
  • Lid: dhr. L.D. Paardekooper Overman (plaatsvervangers mevr. S. van Laar en dhr. A. Jongejan) (perspectief cliënten)
  • Lid: dhr. W. Foppen (perspectief aanbieders)

De VNG heeft een (ambtelijk) secretaris aangewezen, die de commissie ondersteunt.

 


Procedure adviesaanvraag

Alleen gemeenten of centrumgemeenteregio’s kunnen een geschil indienen bij de commissie. De commissie staat niet open voor geschillen van anderen zoals cliënten of aanbieders.De commissie vergadert online en plant een bespreking in zodra er een geschil wordt voorgelegd door gemeenten.

 De vergaderingen zijn niet openbaar. Voordat een geschil door de commissie in behandeling wordt genomen, dient aannemelijk te zijn dat de betreffende gemeenten of centrumgemeenteregio’s onderling hebben getracht tot een oplossing te komen.

Om de indiening van de geschillen te stroomlijnen is een format (pdf) opgesteld.

Gemeenten kunnen het geschil indienen bij de commissie via e-mail: Geschillenlandelijketoegankelijkheid@VNG.NL). Een geschil wordt alleen door de commissie in behandeling genomen als aan (de eisen in) het format is voldaan. Om de werkwijze van de commissie te stroomlijnen, heeft de commissie een reglement (pdf) vastgesteld.

De commissie brengt zo snel mogelijk, maar uiterlijk twee weken na de vergadering, advies uit.

 


Jaarverslag

De commissie brengt jaarlijks vóór 31 maart aan de VNG en de regio’s verslag uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar. Voor zover de commissie dit noodzakelijk acht, brengt zij ook tussentijds verslag uit aan de VNG en de regio’s van haar werkzaamheden, bijvoorbeeld als het gaat om adviezen die van belang zijn voor de praktijk van de landelijke toegankelijkheid.

 


Behandelde casussen


Meer informatie

Neem voor nadere informatie over de werkwijze van de commissie contact op met de secretaris via Geschillenlandelijketoegankelijkheid@VNG.NL
 


Overige documenten