Nummer 14, 22 september 2017

Vorige week verscheen het rapport Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd van de Onderwijsraad. De raad pleit daarin voor een dialoog over de gemeentelijke rol in het onderwijsbeleid. En daar sluit ik mij van harte bij aan. Het advies van de Onderwijsraad vormt daarvoor een goed startpunt. De samenwerking met scholen is cruciaal voor een succesvol gemeentelijk arbeidsmarktbeleid en een goede jeugdhulp. In dat licht bezien, is het alleen maar logisch om na de decentralisaties van de afgelopen jaren ook de rol van de lokale overheid in het onderwijsbeleid tegen het licht te houden.

Dat onderwijs deel uit gaat maken van het sociaal domein is een logische volgende stap

Dat onderwijs onlosmakelijk deel uit gaat maken van het sociaal domein is een logische volgende stap. Vooral de jeugdhulp is onlosmakelijk verbonden met het onderwijs. De verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs is nu niet goed geregeld. Onderlinge samenwerking en afstemming zijn ingewikkeld en inefficiënt door uiteenlopende regio-indelingen van gemeenten en onderwijsinstellingen. Bovendien zijn taken en verantwoordelijkheden van Rijk, gemeenten en schoolbesturen niet overal even goed afgebakend; het is niet altijd duidelijk wie wat moet doen.

Gemeenten hebben een grotere verantwoordelijkheid gekregen voor jeugdhulp en arbeidsmarktparticipatie. Gemeenten en onderwijs komen elkaar tegen in het complexe lokale en regionale speelveld, ze werken samen op de snijvlakken van onderwijs, zorg en ondersteuning. Het is goed als er een dialoog op gang komt over een bestuurlijke inrichting die daarbij past.

We beseffen steeds meer dat kinderen opgroeien in een dorp of wijk en dat de lokale overheid een verantwoordelijkheid heeft in opvoeding en ontwikkeling van hun jongste inwoners. Die verantwoordelijkheid kunnen gemeenten alleen maar samen met ouders, leerkrachten, buurtbewoners, schoolartsen en andere professionals dragen. En dat sluit dan weer mooi aan bij een Afrikaans gezegde dat ik al eerder aanhaalde in een commentaar: It takes a whole village to raise a child.

De Onderwijsraad adviseert om op korte termijn een breed samengesteld landelijk beraad te organiseren waaraan alle betrokkenen mee kunnen doen. We willen graag meedoen aan dat gesprek. Maar we gaan wel alvast aan de slag met het verbeteren van afstemming en samenwerking tussen de lokale overheid en het onderwijsveld. De ervaringen die hiermee opgedaan worden, kunnen we meenemen naar het landelijk beraad.

Jantine Kriens is Algemeen directeur van de VNG. jantine.kriens@vng.nl, @kriens