Nummer 3, 2016

Commentaar Jantine Kriens

 

In voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering van juni buigen het VNG-bureau en het bestuur zich over de vraag hoe we om moeten gaan met de financiering van collectieve activiteiten zoals bijvoorbeeld informatievoorziening sociaal domein. Vorig jaar heeft de ALV het bestuur opdracht gegeven om spelregels op te stellen voor de keuze om activiteiten als vereniging voor alle gemeenten uit te voeren en een voorstel te doen voor een bijpassend financieringsmodel. In de afgelopen jaren is de omvang van de collectieve activiteiten flink toegenomen. De verwachting is dat met de uitvoering van de digitale agenda die toename doorzet.

We financieren gezamenlijke activiteiten nu door uitnames uit het Gemeentefonds. Terecht heeft de rijksaccountant erop gewezen dat de bedragen inmiddels te groot worden om op basis van besluiten van de ALV het Gemeentefonds af te romen voordat besluitvorming door gemeenteraden heeft plaatsgevonden. De democratische weg is dat gemeenteraden besluiten welke activiteiten collectief worden uitgevoerd en welk budget daarvoor ter beschikking wordt  gesteld; geen uitnames vooraf, maar heldere keuzes lokaal.

Aan al onze activiteiten liggen natuurlijk besluiten van de ALV ten grondslag, soms met Noord-Koreaanse uitslagen. En toch vind ik dat we als bureau nog meer voor het voetlicht moeten brengen wat we eigenlijk allemaal doen voor gemeenten met behulp van de middelen uit het Gemeentefonds. De komende maanden zullen we er hard aan werken om inzichtelijk te maken wat we waarom doen en met wie, zodat u zich in de aanloop naar de ALV een goed beeld kunt vormen.

Denk bijvoorbeeld aan het Kenniscentrum Handhaving en Naleving, dat gemeenten helpt om slim en effectief te handhaven in het sociale domein, of aan de IBD, die ondersteuning biedt op het gebied van informatiebeveiliging. En niet te vergeten de vele producten en diensten die KING levert om u te voorzien van actuele sturingsinformatie via waarstaatjegemeente.nl, het beheer van standaarden en de voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet via onder meer de Verkenning Informatievoorziening Omgevingswet.

Ik ben trots op de kwaliteit van al die producten en diensten en heb er ook alle vertrouwen in dat niet alleen de ALV maar ook de individuele gemeenteraden de waarde in zullen zien. Voor ons is het vooral de uitdaging om bij alles wat we doen nog scherper te kijken naar de wensen, kritiek en tevredenheid van onze leden. Dat helpt ons om dienstbaar en betrouwbaar te zijn naar u, onze leden.

Jantine Kriens, voorzitter van de VNG-directieraad, jantine.kriens@vng.nl, @kriens