De Omgevingswet is inmiddels aangenomen door de Eerste Kamer en treedt in 2019 in werking. Het onderwerp bodem is vooralsnog uit het wetsvoorstel gehouden. Het beleid op dit terrein wordt namelijk inhoudelijk vernieuwd en belangrijke inhoudelijke keuzes zijn nog niet gemaakt.

Doel is dat de bodemregelgeving (Wet bodembescherming, hoofdstuk 11a Wet milieubeheer en de daarbij behorende uitvoeringsregelgeving) opgaat in de Omgevingswet.

De regering wil de kaders voor de regeling via een Aanvullingswet invoegen in de Omgevingswet, zodat ook de nieuwe regels voor bodem tegelijk met de Omgevingswet in werking kunnen treden. Belangrijke delen van de regels voor bodem komen straks dan niet meer in de wet voor, maar staan in de AMvB’s die de uitvoering regelen van de Omgevingswet. Hiervoor wordt een aanvullingsbesluit gemaakt. Meer daarover vindt u onder aanvullingsbesluiten.

VNG inzet

De VNG zet zich in om afwegingsruimte voor gemeenten, door landelijke geluidsnormen met een bandbreedte waarbinnen gemeenten een eigen afweging kunnen maken. Inzet is ook om geen berekende norm op te nemen, om werk te besparen. Daarnaast moeten duidelijke regels opgesteld worden over cumulatie van geluid van verschillende bronnen en de gezamenlijke verantwoordelijkheid bij een overschrijding.  

Zie ook VNG-dossier Omgevingswet en Juridische routekaart