Het gezondheidsprofiel van statushouders: een basis voor een integrale aanpak van gezondheid

In mijn werk als regiocoördinator voor het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders ondersteun ik gemeenten bij het vormgeven van een integrale aanpak gericht op de gezondheid van statushouders.

Dat is een hele mond vol en ik zie dan ook geregeld gefronste wenkbrauwen als ik dit vertel aan gemeenteambtenaren. Zij zijn tot nu toe vooral druk bezig geweest met de huisvesting en integratie van statushouders. Dat gezondheid een belangrijke voorwaarde is voor integratie en participatie van statushouders nemen ze graag van me aan. Als ik vervolgens vertel over de verschillende onderdelen van de integrale aanpak (bijvoorbeeld het lokale netwerk inzetten, cultuursensitief werken en inzetten op voorlichting, interventies en beleidsmaatregelen), merk ik dat dit nogal overweldigend kan zijn.

Waar moet je beginnen bij zo'n aanpak en hoe krijg je dat allemaal voor elkaar? Als eerste concrete stap stel ik gemeenten voor om een zogenaamd gezondheidsprofiel te maken van de statushouders die zich gevestigd hebben binnen hun gemeente. Om een gezondheidsprofiel te maken over de statushouders in een gemeente zijn (geanonimiseerde) gegevens nodig over de doelgroep, bijvoorbeeld over het land van herkomst, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en gezinssamenstelling. Met deze gegevens uit het Taakstelling Volg Systeem van het COA kun je beschrijven hoe de totale groep statushouders in een gemeente is samengesteld en wat hun gezondheidsrisico's zijn. Informatie over de gezondheidsrisico's komt uit de kennissyntheses van Pharos over de gezondheid van vluchtelingen, dit zijn twee onderzoeken gericht op de status van de gezondheid van statushouders in Nederland. Ik geef gemeenten, op basis van het gezondheidsprofiel, adviezen over wat zij kunnen doen om deze risico's zo laag mogelijk te houden. Deze licht ik toe in een adviesgesprek en we bespreken de mogelijke vervolgstappen die een gemeente kan zetten.

Onlangs had ik een gesprek met ambtenaren van een gemeente over het gezondheidsprofiel van de statushouders die zich in 2015 en 2016 hebben gevestigd in deze gemeente. Op basis van de adviezen hebben we onder andere afgesproken dat de gemeente gaat inzetten op de psychische gezondheid van Syriërs. In de komende tijd willen we, met relevante ketenpartners als de GGZ, JGZ, onderwijs en Vluchtelingenwerk, afspraken maken over het faciliteren van vroegsignalering van psychische klachten door professionals en vrijwilligers en over het geven van voorlichting aan Syriërs over psychische gezondheid.

Tot nu toe hebben zes van de zeventien gemeenten in mijn regio een gezondheidsprofiel gekregen in de vorm van een factsheet en er liggen al verzoeken van zes andere gemeenten. Door concreet in te zetten op stap één van de integrale aanpak ('beschrijving nieuwe statushouders: gezondheidsrisico's') maak je deze aanpak behapbaar en krijgt een gemeente handvatten voor het vervolg van deze aanpak.

Zie ook

23 maart 2017

Terug naar overzicht