Ook gemeenten hebben te maken met diverse termijnen waaraan zij moeten voldoen richting Rijk en andere partijen. Hieronder een overzicht van informatie over uitstel/afstel of dat termijnen blijven gelden. Deze pagina wordt tijdens werktijden waar nodig aangevuld.

Regionale programma’s laaggeletterdheid en specifieke uitkering educatie 2020

Volgens de Bestuurlijke afspraken laaggeletterdheid 2020-2024 tussen het Rijk en de VNG moesten de 35 zogeheten contactgemeenten voor 1 juli 2020 een regionaal programma indienen. Het ministerie van OCW heeft per brief laten weten hiervoor uitstel te geven tot uiterlijk 1 januari 2021. De betrokken wethouders moeten de minister wel voor 1 juli laten weten wanneer zij het programma verwachten in te dienen.

In deze brief gaat het ministerie ook in op de bestedingstermijn van de specifieke uitkering educatie 2020 op basis van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Gemeenten mogen altijd al 25% niet-besteed rijksgeld educatie doorschuiven naar een volgend jaar. Over verdere versoepeling vanwege corona stuurt de minister voor de zomer nader bericht.

Leidraad aardgasvrije wijken

De publicatie van de vernieuwde Leidraad is helaas vertraagd. Redenen zijn de coronamaatregelen en de extra aandacht voor nieuwe elementen in de Startanalyse. Dit zal nu rond de zomer zijn. Hierover komt eind mei een update. 
 

Concept RES

NPRES heeft besloten dat de officiele inleverdatum voor de bestuurlijk vastgestelde concept-RES uiterlijk 1 oktober binnen moet zijn in plaats van 1 juni. Eerder mag ook. Gevraagd wordt om op 1 juni in ieder geval wel het resultaat tot dan toe in te leveren. De aangepaste planning is als volgt:

1 juni 2020 

Inleveren van het (voorlopige) concept-RES bij het NP RES 

1 oktober 2020 (ipv 1 juni) 

Aanleveren planning van de bestuurlijk vastgestelde concept-RES 

1 oktober 2020 

Start analyse door PBL 

1 februari 2021 

PBL-analyse beschikbaar, samen met het advies van het nationaal programma RES 

1 februari 2021 

Toepassen van de verdeelsystematiek 

1 juli 2021 (was 1 maart 2021) 

Opleveren van de RES 1.0 


Wettelijke verplichting en deadline cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd

 • Gemeenten krijgen op korte termijn (zodra de procedure voor de aanlevering van de resultaten CEO bekend is) een brief van VWS over de aanleverprocedure en aanlevermogelijkheden in 2020.
 • Gemeenten die al CEO over 2019 hebben uitgevoerd of daar nog mee bezig zijn, maar voor wie de aanlevering van de resultaten uiterlijk 1 juli niet haalbaar is, zullen in ieder geval de gelegenheid krijgen om ook nog nadien aan te leveren.
 • Ten aanzien van gemeenten die nog geen CEO over 2019 hebben uitgevoerd en die daar door de coronacrisis (voorlopig) niet aan toe komen zal een flexibel beleid worden gehanteerd:
  • indien het CEO over 2019 alsnog later dit jaar kan worden uitgevoerd zal er een mogelijkheid zijn om de resultaten t.z.t. aan te leveren (zie ook hierboven: aanlevering ook na 1 juli 2020 mogelijk);
  • indien het in het geheel niet mogelijk is om een CEO over 2019 uit te voeren dan graag een bericht (ter kennisgeving) aan VWS.Innovatiebudget Digitale Overheid

De deadline voor het indienen van definitieve voorstellen voor het Innovatiebudget Digitale Overheid is verschoven van 31 maart naar 26 april.Aanvraag tweede trance proeftuinen Aardgasvrije wijken 

Aanvraag tweede trance proeftuinen Aardgasvrije wijken BZK heeft aangegeven dat de aanvragen 1 maand later mogen worden ingediend. Dus gemeenten hebben tot 1 mei de tijd.Bommenregeling

Als gemeente een beroep wil doen op de bommenregeling om een conventioneel explosief te ruimen, moet een aanvraag vóór 1 april bij BZK worden ingediend met een raadsbesluit als grondslag. In overleg met BZK is het volgende afgesproken:

• Aanvraag indienen met concept raadsbesluit voor 1 april via de gebruikelijke route (regelingen@minbzk.nl) bij BZK.

• Als besluitvorming eind april plaatsvindt én het getekende raadsbesluit vóór 1 mei 2020 naar BZK kan worden opgestuurd, neemt BZK de aanvraag nog mee in de komende meicirculaire van het gemeentefonds.

• Indien dit niet lukt zal de aanvraag bij wijze van uitzondering meegenomen worden in de komende septembercirculaire.Elektronische Gegevensuitwisseling

De termijn voor de Uitvoeringstoets  t.b.v het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (tevens de internet consultatie) is uitgesteld met 3 maanden, nu tot en met 10 juni 2020.


ENSIA

De deadline voor het indienen van de bestuurlijke verantwoordingsrapportages inzake de ENSIA-verantwoording is uitgesteld naar 1 juni 2020. Dat betekent dat u tot en met 31 mei de gelegenheid heeft om de rapportages via de ENSIA-tool te uploaden. Deze regeling geldt niet voor de verantwoording ten aanzien van BRP/Reisdocumenten (hiervoor is de inlevertermijn reeds op 15 februari 2020 verstreken). Indien de ontwikkelingen rondom COVID-19 aanleiding geven voor verder uitstel of aanvullende maatregelen, dan stellen gemeenten hiervan tijdig op de hoogte via de gangbare kanalen. Voor vragen kunnen gemeenten zich wenden tot de ENSIA-helpdesk, bereikbaar op ensia@vng.nl of telefoonnummer 070-250 2400.


Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd (CEO)

Deze onderzoeken worden uitgevoerd, zodat de resultaten uiterlijk 1 juli kunnen worden aangeleverd. Gemeenten krijgen op korte termijn (zodra de procedure voor de aanlevering van de resultaten CEO bekend is) een brief van VWS over de aanleverprocedure en aanlevermogelijkheden in 2020. Daarnaast:

 • Gemeenten die al CEO over 2019 hebben uitgevoerd of daar nog mee bezig zijn, maar voor wie de aanlevering van de resultaten uiterlijk 1 juli niet haalbaar is, zullen in ieder geval de gelegenheid krijgen om ook nog nadien aan te leveren.
 • Ten aanzien van gemeenten die nog geen CEO over 2019 hebben uitgevoerd en die daar door de coronacrisis (voorlopig) niet aan toe komen zal een flexibel beleid worden gehanteerd:
  • indien het CEO over 2019 alsnog later dit jaar kan worden uitgevoerd zal er een mogelijkheid zijn om de resultaten t.z.t. aan te leveren (zie ook hierboven: aanlevering ook na 1 juli 2020 mogelijk);
  • indien het in het geheel niet mogelijk is om een CEO over 2019 uit te voeren dan graag een bericht (ter kennisgeving) aan VWS.


Rapportages interbestuurlijk toezicht (IBT)

Gemeenten moeten voor bepaalde data IBT-rapportages aanleveren aan provincies (en soms Rijk). De provincies zien op dit moment nog geen aanleiding voor een algemeen uitstel voor het aanleveren rapportages voor het generiek toezicht (onderdeel van het interbestuurlijk toezicht). Wanneer een gemeente het toch niet redt (als gevolg van de coronamaatregelen), kunnen er maatwerkafspraken met de betreffende provincie worden gemaakt.


Ingangsdatum wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen met een jaar uitgesteld

In hun brief van 22 april informeren de ministers van OCW de Tweede Kamer over de lopende dossiers en de gevolgen van de corona crisis daarvoor. Uit de brief blijkt dat de ingangsdatum van de wet Meer Ruimte voor nieuw Scholen met een jaar is verschoven naar 1 juni 2021. Na een voorbereidingstijd van jaren was beoogd om het wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen op 1 juni van dit jaar in werking te laten treden. De geplande behandeling in de Eerste Kamer op 31 maart gaf daar precies voldoende ruimte voor. Vanwege de coronacrisis is de behandeling tot nader order uitgesteld. De minister van OCW heeft daarom besloten de feitelijke inwerkingtreding (de stichting van de scholen in de nieuwe systematiek) niet dit jaar van start te laten gaan. Met het oog op de voorbereiding die nog nodig is, zoals regelingen die nog van kracht moeten worden, een advieskader dat moet worden ingesteld en met name de tijd die initiatiefnemers, gemeenten, bestaande besturen en alle andere betrokkenen nodig hebben om goed voorbereid van start te gaan, is de tijd nu te kort om nog op 1 juni te koersen. Het eerstvolgende moment waarop de nieuwe systematiek van start kan gaan is 1 juni 2021. 


Woonplaatsbeginsel jeugdwet

De coronacrisis heeft veel impact op de werkzaamheden van gemeenten en zorgaanbieders. Daarom werd bezien of een zorgvuldige implementatie van het woonplaatsbeginsel in deze omstandigheden per 2021 haalbaar en realistisch is. Na zorgvuldige afweging is besloten dat de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet wordt uitgesteld naar 1 januari 2022. Vanochtend is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd (pag 43).

Om 2 redenen wordt de wijziging van het woonplaatsbeginsel later ingevoerd:

 • De invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel behoeft eenmalig uitzoekwerk van gemeenten en jeugdhulpaanbieders om na te gaan voor welke jeugdigen de financieel verantwoordelijke gemeente wijzigt aan de hand van het nieuwe woonplaatsbeginsel. De coronacrisis vergt nu echter veel tijd en werk van gemeenten en jeugdhulpaanbieders om de continuïteit van zorg te waarborgen. Hierdoor ontstaan risico’s voor een zorgvuldige invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Uitstel naar 1 januari 2022 geeft gemeenten en aanbieders meer tijd.
 • De invoering van de aangepaste objectieve verdeelmodellen in het gemeentefonds is door het ministerie van BZK uitgesteld tot 1 januari 2022. Hierdoor kan komend jaar het budget voor voogdij en 18+ nog niet objectief worden verdeeld. Wanneer de wijziging van het woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022 wordt ingevoerd, houden beide wijzigingen gelijke tred.

Om ook volgend jaar een eerlijke verdeling van de voogdijgelden onder gemeenten te waarborgen, wordt de huidige compensatieregeling met een jaar verlengd. 

Vervolg
VWS en VNG zullen op korte termijn een expertmeeting met gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers organiseren waarin samen wordt gekeken naar een nieuw tijdpad voor de invoering van de Wet wijziging woonplaatsbeginsel. Zodra dat nieuwe tijdpad er is, wordt u daarover geïnformeerd via de community Woonplaatsbeginsel.