Ook gemeenten hebben te maken met diverse termijnen waaraan zij moeten voldoen richting Rijk en andere partijen. Hieronder een overzicht van informatie over uitstel/afstel of dat termijnen blijven gelden. Deze pagina wordt tijdens werktijden waar nodig aangevuld.

Concept RES

Het NPRES heeft aangegeven dat de inleverdatum van 1 juni voor het indienen van de eerste concept RES blijft gehandhaafd.

Meer informatie: Corona en de RES

Wettelijke verplichting en deadline cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd

 • Gemeenten krijgen op korte termijn (zodra de procedure voor de aanlevering van de resultaten CEO bekend is) een brief van VWS over de aanleverprocedure en aanlevermogelijkheden in 2020.
 • Gemeenten die al CEO over 2019 hebben uitgevoerd of daar nog mee bezig zijn, maar voor wie de aanlevering van de resultaten uiterlijk 1 juli niet haalbaar is, zullen in ieder geval de gelegenheid krijgen om ook nog nadien aan te leveren.
 • Ten aanzien van gemeenten die nog geen CEO over 2019 hebben uitgevoerd en die daar door de coronacrisis (voorlopig) niet aan toe komen zal een flexibel beleid worden gehanteerd:
  • indien het CEO over 2019 alsnog later dit jaar kan worden uitgevoerd zal er een mogelijkheid zijn om de resultaten t.z.t. aan te leveren (zie ook hierboven: aanlevering ook na 1 juli 2020 mogelijk);
  • indien het in het geheel niet mogelijk is om een CEO over 2019 uit te voeren dan graag een bericht (ter kennisgeving) aan VWS.

Innovatiebudget Digitale Overheid

De deadline voor het indienen van definitieve voorstellen voor het Innovatiebudget Digitale Overheid is verschoven van 31 maart naar 26 april. Hier vindt u meer informatie en de indieningsformulieren


Aanvraag tweede trance proeftuinen Aardgasvrije wijken 

Aanvraag tweede trance proeftuinen Aardgasvrije wijken BZK heeft aangegeven dat de aanvragen 1 maand later mogen worden ingediend. Dus gemeenten hebben tot 1 juni de tijd.

Meer informatie: Aanvraagtermijn proeftuinen verlengd 


Concept RES

Het NPRES heeft aangegeven dat de inleverdatum van 1 juni voor het indienen van de eerste concept RES blijft gehandhaafd.

Meer informatie: Opleveren van de concept-RES’en ivm het Coronavirus


Bommenregeling

Als gemeente een beroep wil doen op de bommenregeling om een conventioneel explosief te ruimen, moet een aanvraag vóór 1 april bij BZK worden ingediend met een raadsbesluit als grondslag. In overleg met BZK is het volgende afgesproken:

• Aanvraag indienen met concept raadsbesluit voor 1 april via de gebruikelijke route (regelingen@minbzk.nl) bij BZK.

• Als besluitvorming eind april plaatsvindt én het getekende raadsbesluit vóór 1 mei 2020 naar BZK kan worden opgestuurd, neemt BZK de aanvraag nog mee in de komende meicirculaire van het gemeentefonds.

• Indien dit niet lukt zal de aanvraag bij wijze van uitzondering meegenomen worden in de komende septembercirculaire.

Meer informatie: Nieuwsbrief Interbestuurlijke Informatie (pdf)


Elektronische Gegevensuitwisseling

De termijn voor de Uitvoeringstoets  t.b.v het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (tevens de internet consultatie) is uitgesteld met 3 maanden, nu tot en met 10 juni 2020.


ENSIA

De deadline voor het indienen van de bestuurlijke verantwoordingsrapportages inzake de ENSIA-verantwoording is uitgesteld naar 1 juni 2020. Dat betekent dat u tot en met 31 mei de gelegenheid heeft om de rapportages via de ENSIA-tool te uploaden. Deze regeling geldt niet voor de verantwoording ten aanzien van BRP/Reisdocumenten (hiervoor is de inlevertermijn reeds op 15 februari 2020 verstreken). Indien de ontwikkelingen rondom COVID-19 aanleiding geven voor verder uitstel of aanvullende maatregelen, dan stellen gemeenten hiervan tijdig op de hoogte via de gangbare kanalen. Voor vragen kunnen gemeenten zich wenden tot de ENSIA-helpdesk, bereikbaar op ensia@vng.nl of telefoonnummer 070-250 2400.


Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd (CEO)

Deze onderzoeken worden uitgevoerd, zodat de resultaten uiterlijk 1 juli kunnen worden aangeleverd. Gemeenten krijgen op korte termijn (zodra de procedure voor de aanlevering van de resultaten CEO bekend is) een brief van VWS over de aanleverprocedure en aanlevermogelijkheden in 2020. Daarnaast:

 • Gemeenten die al CEO over 2019 hebben uitgevoerd of daar nog mee bezig zijn, maar voor wie de aanlevering van de resultaten uiterlijk 1 juli niet haalbaar is, zullen in ieder geval de gelegenheid krijgen om ook nog nadien aan te leveren.
 • Ten aanzien van gemeenten die nog geen CEO over 2019 hebben uitgevoerd en die daar door de coronacrisis (voorlopig) niet aan toe komen zal een flexibel beleid worden gehanteerd:
  • indien het CEO over 2019 alsnog later dit jaar kan worden uitgevoerd zal er een mogelijkheid zijn om de resultaten t.z.t. aan te leveren (zie ook hierboven: aanlevering ook na 1 juli 2020 mogelijk);
  • indien het in het geheel niet mogelijk is om een CEO over 2019 uit te voeren dan graag een bericht (ter kennisgeving) aan VWS.

Rapportages interbestuurlijk toezicht (IBT)

Gemeenten moeten voor bepaalde data IBT-rapportages aanleveren aan provincies (en soms Rijk) op. Momenteel heeft de VNG aan de provinciale inspectie gevraagd om besluit te nemen over eventuele uitstel van deze deadlines. Zodra hier meer over bekend is, wordt dat aangepast op deze pagina.


/