Het gesprek bij de gemeente Bergen op Zoom tussen het college en Kees Jan de Vet  begint op 28 augustus 2012 over de activiteiten van de VNG voor de komende kabinetsformatie. De VNG werkt aan een discussiestuk over de inzet van gemeenten bij de kabinetsformatie. In deze visie is veel aandacht besteed aan de drie decentralisaties op het sociaal domein.

In september worden er ledenbijeenkomsten gehouden om de visie te bespreken en de gedachten en ervaringen van gemeenten te bundelen. Op de Bijzondere algemene ledenvergadering in oktober zal de VNG inzet voor de kabinetsformatie worden vastgesteld.

Financiën/grondexploitatie
De gemeente geeft aan dat er tegenwoordig veel financiële onzekerheid is waardoor het lastig plannen is. De gemeente is bezig een aantal scenario’s te ontwikkelen om meer grip te krijgen op de financiële situatie. Gesproken wordt over de onevenwichtigheid in de verdeling van middelen tussen gemeenten.

Samenwerking
Bergen op Zoom heeft in het verleden geïnvesteerd in grondexploitatie wat nu tot financiële problemen leidt. Het is nodig dat op dit gebied meer wordt samengewerkt tussen de verschillende gemeenten. Dat komt lastig van de grond, het zou goed zijn als de Rijksoverheid positieve prikkels zou komen om medeoverheden te stimuleren gebiedsgericht samen te werken. De VNG heeft een extern bureau opdracht gegeven om deze problematiek in kaart te brengen. Waar mogelijk wordt de gemeente Bergen op Zoom betrokken bij ontwikkelingen op dit gebied.

Sociaal domein
Bergen op Zoom is een beleidsnotitie aan het opstellen over dit thema waarin aandacht is voor ontschotting, bekostigingsmodellen, frontlijnsturing etc. De gemeenten heeft ideeën, wensen en verbeterpunten over deze decentralisatie. De gemeente levert een A4 aan met de punten (dit is inmiddels gebeurd). De gemeente vraagt aandacht voor het imago van de (betrouwbare) overheid. Bij de invoering van de huishoudtoets heeft de gemeente 15 bijeenkomsten gehouden om de burgers uit te leggen wat er ging gebeuren. Het terugdraaien van deze maatregel is lastig uit te leggen aan de burger en is slecht voor het vertrouwen in de overheid.

Intergemeentelijke samenwerking
Bergen op Zoom werkt met diverse gemeenten samen. Per taak kijkt de gemeente naar de beste uitvoering en de beste partners. De vraag wordt gesteld of er bij elk samenwerkingsverband (gemeenschappelijke regeling) een bestuurlijke aansturing moet zijn. Samenwerkingsverbanden die gericht zijn op uitvoering (bijv. een sociale dienst of GGD) kunnen prima ambtelijk geleid worden. Samenwerkingsverbanden gericht op beleidsafstemming vragen wel om bestuurlijke deelname.

Daarnaast zou het mogelijk moeten zijn om samenwerkingsverbanden voor een bepaalde tijd aan te gaan. Nu is het lastig (en kostbaar) om uit een gemeenschappelijke regeling te stappen.