Bergeijk vraagt aandacht voor de positie van kleine gemeenten tijdens het bezoek van Kees Jan de Vet op dinsdag 31 mei. Het hele college van Bergeijk, aangevuld met de gemeentesecretaris, heeft tijd vrijgemaakt om met hem van gedachten te wisselen.

Het college ervaart de invloed en betrokkenheid van de grote gemeenten als veel groter dan die van kleinere gemeenten. Kees Jan de Vet geeft aan dat de grote gemeenten vinden dat de VNG teveel bezig is voor de kleinere gemeenten. Hij probeert daar een goed evenwicht in te vinden.

Bestuursakkoord
Er werd uitgebreid stilgestaan bij de laatste stand van zaken over het bestuursakkoord. Vooral de financiële consequenties van de kabinetsplannen voor de sociale werkvoorziening zijn ook voor Bergeijk onoverkomelijk. Het totale pakket van bezuinigingen heeft grote gevolgen.

Nauwelijks begrip
Daar waar het rijk uitvoeringsbudgetten decentraliseert, lijkt nauwelijks begrip te zijn dat ook de organisatie van de uitvoering, de gemeenten geld kost. De efficiencykorting vergroot dit financiële gat. En kort samengevat: dat kost de gemeente en dus de burger geld. Nog los van het beroep op de bijstand wanneer de 60.000 mensen waar het om gaat geen inkomen meer hebben. Ook de bijstand wordt betaald door de gemeenten.
 
Prijs/kwaliteitsverhouding VNG-congres
Het college pleit voor versobering en kostenbesparing, mede vanwege het verantwoorden van de kosten wanneer het hele college deel zou nemen. De Vet licht toe dat in vergelijking met andere congressen de prijs van het VNG-jaarcongres meevalt, mede door sponsoring. Daarbij geven de deelnemers de afgelopen jaren aan het congres zeer te waarderen.
Overigens is bezoek van de ALV gratis voor leden. Voor 2012 wordt in het kader van het 100-jarig bestaan van de VNG naar een andere formule gezocht.
 
Bureaucratie rond RUD
Bergeijk heeft vragenlijsten van 400 pagina’s over de kwaliteitscriteria gekregen. Dat is bureaucratie ten top. Bergeijk is voor deregulering, maar tegen bureaucratie. Het papieren archief dat bij elke inspectie getoond moet worden is niet meer van deze tijd. De bestuurders vinden dat het voldoende moet zijn als het digitale archief op orde is.
Het college vraagt van VNG en vooral van de Rijksoverheid aandacht en ruimte voor lokale verschillen en lokale besluitvorming.
 
Bosbeheer
Bergeijk vraagt meer aandacht vanuit VNG voor bosbeheer. Veel landelijke gemeenten hebben eigen bosaureaal in bezit, waar ze nieuw beleid voor willen uitwerken. Het college ziet kansen in het combineren van natuur, ecologie en economie. Vooral nu de subsidie op bosbeheer sterk wordt teruggedrongen en op termijn geminimaliseerd, blijken gemeenten creatief in samenwerking om hoofd te blijven bieden aan kansen voor natuur- en bosbeheer.

Bosvisie
Kempengemeenten hebben daarvoor een gezamenlijke bosvisie uitgewerkt voor projectmatige samenwerking en deze meegegeven aan De Vet. Voorbeeld daarvan is het herstel biotoop gladde slang met het accent op samenwerking en eigen bosareaal. De Vet wordt uitgenodigd in de zomer een keer een bezoek te brengen aan de nieuwe heringerichte biotopen van de gladde slang.

Kees Jan de Vet bezocht Bergeijk op dinsdag 31 mei.