De onderwijswetten verplichten het college om jaarlijks een bekostigingsplafond vast te stellen (art.93 WPO, art.91 WEC en art. 76d WVO).  Deze wettelijke verplichting is opgenomen in artikel 11 van de modelverordening VVHO.

 

Het bekostigingsplafond is het bedrag dat het college jaarlijks beschikbaar stelt voor het bekostigen van de voorzieningen huisvesting onderwijs. Als het bedrag niet toereikend is voor alle aanvragen, is het noodzakelijk prioriteiten te stellen. De wijze waarop de prioriteiten worden gesteld is opgenomen in bijlage V van de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Voorzieningen die om financiële redenen niet kunnen worden gehonoreerd worden opgenomen op het overzicht. Het staat de gemeente vrij om een bekostigingsplafond per soort voorziening (bijv. nieuwbouw, onderhoud) of per onderwijssoort (basisonderwijs, voortgezet onderwijs) vast te stellen.

 

Het vaststellen van het bekostigingsplafond is een apart collegebesluit. Het college kan niet volstaan met alleen het vaststellen van het onderwijshuisvestingsprogramma en –overzicht met een overzicht van de beschikbaar gestelde kapitaallasten. Naar aanleiding van zo'n besluit van een gemeente heeft de Raad van State het door het college genomen besluit vernietigd (LJN: BG8296, Raad van State , 200803033/1 van 24-12-2008) en daarbij het volgende overwogen: ‘De vermelding van de budgettaire ruimte op de begroting noch de vermelding van de beschikbare kapitaallasten over 2007 is gelijk te stellen met de vaststelling van een bekostigingsplafond, zijnde de bepaling van het bedrag dat in enig jaar voor feitelijke uitgaven aan voorzieningen in de onderwijshuisvesting maximaal beschikbaar is en welk bedrag vanuit het oogpunt van rechtszekerheid voorafgaand aan dat jaar kenbaar dient te zijn.’

Dit betekent dat het college verplicht is de volgende besluiten te nemen:

  • besluit 1 vaststellen bekostigingsplafond
  • besluit 2 vaststellen programma en overzicht.

Eind 2004 besloot de gemeenteraad van Wierden het bekostigingsplafond voor het voortgezet onderwijs voor het jaar 2005 op nul vast te stellen. De aanvraag voor een onderwijshuisvestingsvoorziening van een bestuur van een nieuw te stichten school voor voortgezet onderwijs werd afgewezen op financiële gronden. De reden was dat binnen de begroting voor dat jaar en de meerjarenbegroting geen ruimte was voor de bouw van een nieuwe school, en dat geen bekostiging door het rijk plaatsvindt. Deze zaak is in hoger beroep voorgelegd aan de Raad van State en het door de gemeenteraad genomen besluit in stand gehouden. De Raad van State heeft hierbij de volgende overwegingen betrokken:
- de enkele vaststelling van het voor bekostiging beschikbare budget in het kader van de begrotingsbehandeling is niet aan te merken als een besluit, bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar openstaat.
- het besluit een bekostigingsplafond in te stellen is aan te merken is als een besluit van algemene strekking, niet zijnde een wettelijk voorschrift. Tegen zo’n beslissing kan wel bezwaar en beroep worden gemaakt.
- De bevoegdheid van de minister om een vo-school in het plan van scholen op te nemen, staat los van de bevoegdheid van de gemeenteraad om het bekostigingsplafond voor onderwijshuisvesting op nul vast te stellen. Dit in het kader van de budgettaire afweging die de raad op grond van de wet inzake de decentralisatie van de huisvestingsvoorzieningen kan maken en gelet op artikel 189 van de Gemeentewet, op grond waarvan ten laste van de gemeente slechts uitgaven kunnen worden gedaan tot de bedragen die op de begroting beschikbaar zijn gesteld.
Dat een dergelijk besluit ertoe kan leiden dat het streven van de minister naar een evenwichtig geheel van onderwijsvoorzieningen naar soort van onderwijs, mede gezien het verlangde onderwijs in het betrokken gebied, wordt doorkruist, is een gevolg van de decentralisatie van de zorg voor de huisvesting van scholen waarbij niet gelijktijdig middelen ter beschikking worden gesteld. Dit kan niet afdoen aan het budgetrecht van de gemeenteraad.

 

De uitspraak treft u hier aan.