Arjen Oudbier, raadsgriffier in Apeldoorn en voorzitter van de Vereniging van Griffiers werd tijdens de VNG-Bestuurdersdag (najaar 2014) geïnterviewd.

‘Onze samenleving is voortdurend in verandering en de dynamiek neemt toe. De laatste jaren zijn we vooral opgeschoven in de richting van een netwerksamenleving. Netwerken waar de overheid onderdeel van uitmaakt, maar waarin zij steeds vaker minder of misschien zelfs in het geheel niet participeert, omdat mensen in staat blijken hun eigen zaakjes te regelen en daarvoor ook de verantwoordelijkheid willen en soms krijgen.

In die context past het om goed na te denken over versterking en vernieuwing van de lokale democratie, over nieuwe vormen van democratie en vooral over het samenspel binnen die democratie. Een overheid die participeert staat misschien wel voor de nieuwe manier van samenwerken, als vervolg op burgerparticipatie, waarbij we aan burgers vragen wat ze belangrijk vinden.

Nu zien we dat er steeds vaker ruimte wordt gegeven aan initiatieven die inwoners zelf ontwikkelen, zónder dat de overheid daaraan te pas komt, maar waarbij door hen wel aan de overheid wordt gevraagd ‘kunt u daar een bijdrage aan leveren?’. Dat hoeft niet in de vorm van geld te zijn, maar die bijdrage kan ook bestaan uit ruimte en kennis.

Om de kwaliteit van het lokaal bestuur te versterken en het samenspel met de samenleving en tussen de gemeentelijke actoren onderling te bevorderen, zetten de beroepsverenigingen van wethouders, raadsleden, griffiers, gemeentesecretarissen en burgemeesters, de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken een ondersteuningprogramma op. Een aanzet hiertoe is gegeven in de ‘Afspraken van Vught’, waar al die beroepsverenigingen present waren. ‘Nieuwsgierig afdalen’ noemden we onze verkenning, als knipoog naar de verticaal georganiseerde overheid. Afdalen naar de praktijk, niet zelf uitvinden, maar zien wat er bij inwoners, bedrijven en instellingen gebeurt en kijken hoe en wat we kunnen faciliteren.’