Handreiking overdracht AMV'ers die 18 worden

In navolging van het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom (april 2016), hebben Nidos en VNG gezamenlijk een handreiking opgesteld om te zorgen voor een goede overdracht van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV'ers) bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd.

Factsheet Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

In het bestuursakkoord Verhoogde Instroom Asiel van november 2015 is afgesproken dat alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers) kleinschalig in gemeenten worden opgevangen. VNG (OTAV) en Platform Opnieuw Thuis hebben een factsheet gemaakt om gemeenten en hun partnerorganisaties te informeren over de opvang en begeleiding van amv’ers in deze nieuwe situatie en over hun huisvesting bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar.

Handreiking Bevorderen gezondheid en welzijn van kinderen statushouders

Deze handreiking is bestemd voor gemeenteambtenaren die zich bezighouden met statushouders vanuit integratie en participatie, volksgezondheid, huisvesting of anderszins. Wat kan en moet de gemeente doen om de gezondheid en het welzijn van vluchtelingenkinderen te bevorderen? Dat vraagt een brede aanpak: preventie en vroegtijdig signaleren van gezondheidsproblemen. Daarnaast een goede opvang op school,een gezonde leefstijl, een positieve vrijetijdsbesteding en financiële middelen om ‘mee te kunnen doen’. Het is nodig; weliswaar gaat het goed met de meeste vluchtelingenkinderen, maar de groep heeft een verhoogd risico op psychosociale problemen, kindermishandeling, overgewicht en verdrinken (door niet kunnen zwemmen).