Voor alle leden van bestuur, vaste beleidscommissies en colleges geldt een aantal algemene vereisten. Daarnaast gelden aanvullende eisen voor de vervulling van de verschillende functies in de bestuurlijke organisatie van de VNG. Die staan in deze algemene profielschets.

Per vacature gelden daarnaast nog specifieke punten. Die vindt u hier:

Vereisten voor alle leden bestuur, vaste beleidscommissies en colleges

Alle (vice)voorzitters en leden van het bestuur, de beleidscommissies en de colleges moeten een wezenlijke bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen en slagkracht van de VNG. Van hen wordt verwacht dat zij:

 • De ambities van gemeenten als ‘eerste overheid” onderschrijven
 • Optreden als ambassadeurs van de Vereniging binnen hun provincie en contact onderhouden met hun provinciale afdeling
 • Optreden als ambassadeurs van de Vereniging richting hun doelgroep (burgemeester, wethouder, secretaris, griffier, raadslid) of gemeentelijk netwerk (G4, G40, PMG, P10)
 • Beschikken over kennis en inzicht over het functioneren van het lokaal bestuur in brede zin
 • Oog hebben voor de diversiteit van de VNG-achterban
 • Inzicht hebben in het politiek en bestuurlijk proces, ook op provinciaal en rijksniveau, en inzicht hebben in de invloed van Europese en internationale aangelegenheden
 • Over een breed bestuurlijk, politiek en maatschappelijk netwerk beschikken met ingangen op alle niveaus
 • Inhoudelijk gezaghebbend zijn binnen en buiten de doelgroep waaruit zij afkomstig zijn
 • Beschikken over overtuigingskracht
 • In staat zijn de standpunten van de Vereniging aansprekend uit te dragen
 • In staat zijn om op hun eigen portefeuille als inspirerend trekker te opereren
 • In staat zijn initiërend te denken
 • De mogelijkheid hebben en bereid zijn voldoende tijd te investeren zodat een volwaardige vervulling van de functie gegarandeerd is

Voor leden van commissies (uitgezonderd secretarissen, griffiers en raadsleden) geldt als uitgangspunt dat zij binnen het college portefeuillehouder zijn op het beleidsterrein van hun commissie.

Aanvullende vereisten voor de verschillende functies

Voor de vervulling van de verschillende functies in de bestuurlijke organisatie van de VNG gelden naast de algemene vereisten aan de leden van bestuur en commissies ook aanvullende vereisten. Daarbij geldt voor alle functies, dat kandidaten rekening moeten houden met een behoorlijke tijdsbelasting. Kandidaten voor het (vice)voorzitterschap of het commissievoorzitterschap moeten uitgaan van een tijdsbeslag van gemiddeld minimaal een dag per week. De belasting van leden van bestuur en commissies hangt samen met de eigen portefeuille waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

VNG-bestuur

Het bestuur heeft een wezenlijk andere taak dan de commissies. Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de Vereniging, het jaarlijks opstellen van de begroting en het vertegenwoordigen van de Vereniging. De commissies hebben een adviserende rol ten opzichte van het bestuur op een bepaald beleidsterrein. De profielschets van het bestuur heeft daarom een afwijkend format ten opzichte van de profielschetsen voor de commissies. In de profielschets voor het bestuur wordt ingegaan op: de verschillende functies binnen het bestuur, het daarmee gemoeide tijdsbeslag en de vereiste kwaliteiten van kandidaten per functie.

Voorzitter beleidscommissie (tevens lid bestuur)

Alle commissievoorzitters, inclusief voorzitters van het CvA en het CvD, moeten er rekening mee houden dat zij gemiddeld een dag per week beschikbaar moeten zijn voor de volgende activiteiten:

 • Bijwonen en voorzitten van de tweemaandelijkse vergaderingen van de beleidscommissie
 • Deelname aan voorkomende bestuurlijke overleggen op dat beleidsterrein
 • Bijwonen van de maandelijkse vergaderingen van het bestuur
 • Voorbereiden van commissievergaderingen
 • Optreden als ambassadeur van de Vereniging binnen de eigen provincie en contact onderhouden met de eigen provinciale afdeling.

Van de commissievoorzitter wordt verwacht dat hij:

 • Binnen het college een portefeuille heeft die aansluit bij de opdracht van de commissie (voor het CvA is dat niet per se noodzakelijk)
 • Over voldoende gezag en leidinggevende capaciteiten beschikt
 • Mensen kan enthousiasmeren en verbinden
 • Een vlotte vergadertechniek hanteert
 • In staat is om invulling te geven aan de beoogde nieuwe werkwijze van commissies, waarbij ieder lid verantwoordelijk is voor een eigen portefeuille
 • Met gezag en kennis leiding kan geven aan bestuurlijke delegaties c.q. zorg draagt voor representatieve, deskundige en gezaghebbende bestuurlijke delegaties
 • Erop toeziet dat de bestuurlijke delegaties het VNG-standpunt overtuigend en consciëntieus uitdragen en zich houden aan de spelregels voor de werkwijze van de bestuurlijke delegatie
 • Binnen het bestuur verantwoording aflegt over het werk van de commissie en de inbreng van de commissie overtuigend, helder en toegankelijk weet te verwoorden
 • Het standpunt van de commissie met verve aan derden weet over te brengen.

 Voor de voorzitter van de commissie Europa en Internationaal gelden aanvullende eisen. Deze zijn opgenomen in de profielschets voor de commissie Europa en Internationaal.

Lid beleidscommissie

Alle leden van vaste beleidscommissies, inclusief leden CvA en CvD, moeten er rekening mee houden dat zij gemiddeld een halve dag per week beschikbaar moeten zijn voor de volgende activiteiten:

 • Bijwonen van de tweemaandelijkse vergaderingen van de beleidscommissie
 • Opereren als trekker en ambassadeur op een eigen portefeuille als omschreven in de specifieke profielschets voor de commissie
 • Eventueel deelnemen aan voorkomende bestuurlijke overleggen op dat beleidsterrein
 • Eventueel deelnemen aan subcommissies van de beleidscommissie
 • Optreden als ambassadeur van de Vereniging binnen de eigen provincie en contact onderhouden met de eigen provinciale afdeling
 • In voorkomend geval bijwonen van vergaderingen in het buitenland.