Algemene Ledenvergadering

agenda en stukken 2012

Op woensdag 6 juni vindt de ALV plaats. De agenda en stukken kunt u hieronder downloaden.

 

0. Agenda (complete versie, met toelichting)
1. Opening
2. Benoeming commissie tot nazien notulen ALV van 6 juni 2012
3. Wijziging Huishoudelijk Reglement: openbaarheid stemmingen ALV (Ledenbrief en bijlage)
4. Vaststelling notulen van de algemene vergadering van 8 juni 2011
5.

Mededelingen

6. Jaarstukken Vereniging
- 6a. Jaarstukken VNG over 2011: Jaarverslag 2011 en  Financieel Jaarverslag 2011 (ledenbrief en bijlage)
- 6b. Dechargeverlening
7. Strategisch Traject ‘Sterke VNG, krachtige gemeenten’
- 7a. Lokale agenda 2013 (Ledenbrief en bijlage)
- 7b. Voorstel VNG en KING op basis van de evaluatie KING: “Samen sterk voor krachtige gemeenten” (Evaluatierapport, reactie KING, voorstel VNG en KING
8. Invulling vacatures in bestuur en beleidscommissies
9. Vaststelling contributie 2013
10. Rondvraag + WVTTK
11. Sluiting


Toegevoegd per 5 juni:

 NB:

 

Meer informatie
Meer informatie over het jaarcongres vindt u op de speciale jaarcongrespagina: www.vng.nl/jaarcongres