Flyer Ook in 2018 aandacht voor gezondheid statushouders

In deze folder staat beschreven hoe het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders in afgeslankte vorm wordt voortgezet in 2018. Beschreven staat wat u kunt verwachten van de VNG Otav, Pharos en van de GGD'en. 

Checklist zorg- en inkoopbeleid - t.b.v. statushouders (Wmo, jeugd en preventie)

Het Kennisdelingsprogramma Gezondheid statushouders heeft een checklist opgesteld die gemeenten kunnen gebruiken bij het inkopen van zorg. De lijst helpt gemeenten om cultuursensitiviteit handen en voeten te geven.

Handreiking Gezondheid Statushouders in Beeld

Gemeenten kunnen de gezondheid en vitaliteit van statushouders positief beïnvloeden door actief in te zetten op participatie, integratie en preventieve maatregelen. Maar dan moeten ze wel goed in beeld hebben wat de mogelijkheden, aandachtspunten en mogelijke risico’s zijn van de statushouders in hun gemeente. De handreiking biedt gemeenten hiervoor de handvatten.

Handreiking Statushouders wegwijs maken in gemeente en gezondheidszorg

Statushouders die net in de gemeente wonen, willen weten hoe het hier werkt. Dat vraagt om goede informatievoorziening en voorlichting aan statushouders met het oog op gezondheid, vitaliteit en zelfredzaamheid. Nu is er een handreiking met tips over hoe u dit lokaal organiseert.

Handreiking Actieve rol statushouders

Wat u als gemeente ook doet voor statushouders, betrek ze erbij: zij kunnen een bijdrage leveren aan de maatschappij en dit werkt positief op de integratie en gezondheid van uw nieuwe inwoners. In de handreiking over het activeren van statushouders leest u hoe u hen bij uw beleid kunt betrekken.

Handreiking Regie en ketensamenwerking rond de gezondheid van statushouders

Aandacht voor gezondheid past bij het streven naar vitale en zelfredzame burgers die volop deelnemen in de maatschappij. Dat betekent ook dat er aandacht moet zijn voor de gezondheid van statushouders. Daarover gaat de handreiking Regie en ketensamenwerking rond de gezondheid van statushouders.

Stappenplan Gezondheidsbevordering statushouders

Een goede gezondheid is een belangrijke voorwaarde voor participatie in de samenleving. Dat geldt ook voor vluchtelingen. De handreiking Gezondheidsbevordering statushouders biedt gemeenten de handvatten en een stappenplan om een integrale lokale aanpak te ontwikkelen.