Vrijdag 29 november 2019

De volledige agenda voor deze Buitengewone ALV ziet er als volgt uit:


1. Opening

2. Mededelingen

3. Benoeming van de notulencommissie BALV 29 november 2019

4. Vaststelling notulen ALV 5 juni 2019 (PDF)

5. Verantwoording uitvoering moties ALV 5 juni 2019 (met uitzondering Klimaatakkoord)

Op basis van de geboekte voortgang en de inzet VNG in afgelopen en komende periode wordt een voorstel voor afdoening (aanhouden of afdoen) aan de ALV gedaan.

6. Klimaatakkoord

Besluitvorming over Klimaatakkoord, inclusief verantwoording over uitvoering moties

Besluitvorming op basis van preadvies VNG bestuur. Klimaatakkoord wordt niet amendabel voorgelegd. Met het voorstel voor het Klimaatakkoord worden ook de twee moties afgedaan.

7. Nieuwe afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen

Met het verpakkende bedrijfsleven (Afvalfonds Verpakkingen) zijn nieuwe afspraken gemaakt over de invulling van producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen.

8. VNG prioriteiten 2020

9. Principes Digitale Samenleving

Leden wordt gevraagd om zich in een stemming te scharen achter de principes.

10. Invulling vacatures VNG-bestuur en commissies

Gaat om een reguliere tussentijdse vacatureronde met dertien vacatures. Adviescommissie governance vergadert op 24 oktober.

11. Statutenwijziging i.v.m. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Het gaat om een technische aanpassing die ervoor zorgt dat na 1 januari 2020 de gemeenten de cao kunnen blijven toepassen op alle medewerkers.

12. Arbeidsvoorwaarden onderkant arbeidsmarkt (actualisering eerder VNG-standpunt in resolutie “Een vitale lokale samenleving” uit 2013)

Voorstel om de resolutie uit ALV juni 2013 te actualiseren teneinde de Kamer Inclusieve Arbeid ruimte te geven om voorstellen voor arbeidsvoorwaarden voor de doelgroep uit te werken. Die voorstellen zullen naar verwachting in juni 2020 aan de leden worden voorgelegd.

13. Rondvraag/WVTTK