Woensdag 27 juni, 11.00-12.30 uur, tweede dag van het VNG Jaarcongres 2018


Direct naar de moties en preadviezen

 

Hieronder de agenda met links naar de afzonderlijke stukken.

 

Huishoudelijke zaken

1 Opening
2 Benoeming van de notulencommissie van de algemene ledenvergadering van woensdag 27 juni 2018
3 Vaststelling notulen buitengewone algemene ledenvergadering van vrijdag 1 december 2017

Bijlage bij notulen: verantwoording over eerdere moties
4 Mededelingen:
 

Financiële zaken

5a Jaarverslag 2017, inclusief Financieel Jaarverslag en inhoudelijke verantwoording collectieve financiering Gemeentefonds (Ledenbrief 18/029)
5b Contributiesystematiek en weerstandsvermogen, inclusief contributievoorstel 2019 (Ledenbrief 18/020)
5c Kadernota 2019 (Ledenbrief 18/027)
 

Toekomst collectieve activiteiten

6 Interbestuurlijk Programma (IBP) met gemeenten, Rijk, provincies en waterschappen (Ledenbrief 18/021)
7 Verantwoording uitvoering moties sociaal domein, inclusief instelling Fonds tekortgemeenten (Ledenbrief 18/022)
8 GGU Jaarprogramma 2019 en financiële bijdrage aan het Fonds GGU voor 2019 (Ledenbrief 18/028)
 

Verenigingszaken

9 Statutenwijziging VNG (Ledenbrief 18/026)
10 Naamswijziging commissie Dienstverlening & Informatiebeleid (Ledenbrief 18/017)
 

Overige zaken

11 Rondvraag / WVTTK

Publicatie moties ALV 27 juni 2018 (Ledenbrief, 18/032)
Overzicht moties en preadviezen VNG-bestuur
12 Sluiting

Meer informatie