Samen Organiseren is een beweging die is ingezet om als gemeenten op het gebied van dienstverlening, werkprocessen en ICT meer samen te gaan ontwikkelen dan ieder individueel. Dit onder het motto: éénmaal ontwikkelen, 380 keer toepassen. Door samenwerking tussen gemeenten, koepelorganisaties en VNG komen we tot inhoudelijke verbetering van de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen én tot schaal- en efficiencyvoordelen voor gemeenten en hun ketenpartners.

Dit vraagt om een radicale omslag in denken en doen. Niet de theorie van het beleid is leidend maar datgene wat in de uitvoeringspraktijk nodig is. Niet onze kennisinstelling ontwikkelt, maar gemeenten en VNG doen dat samen, met gemeenten in een eigenaarsrol. Niet ICT is dominant, maar de combinatie van inhoud, dienstverlening en informatietechnologie. Niet de vrijblijvendheid van gemeenten heerst maar de wens en de noodzaak om op het gebied van dienstverlening, ICT en beleidsneutrale medebewindstaken meer te gaan standaardiseren.

Doelstellingen

Met de beweging worden de volgende doelstellingen nagestreefd:

  1. Gemeenten treden in de uitvoering van lokale taken meer op als actieve branche en als samenwerkende organisaties dan als een verzameling individuele entiteiten
  2. Gemeenten bieden, zelfstandig, gezamenlijk of als onderdeel van een overheidsketen meer, sneller en betere (digitale) dienstverlening aan bewoners, bedrijven en instellingen 
  3. Gemeenten hebben een aantal administraties en werkprocessen gezamenlijk efficiënter ingericht door herontwerp, digitalisering, standaardisering en opschaling
  4. Gezamenlijke gemeenten hebben standaarden, gezamenlijke afspraken en (technische) voorzieningen ontwikkeld die innovatie, veilige uitwisseling van gegevens, beheerste toegang tot data en hergebruik van toepassingen bevorderen
  5. Gemeenten vormen als branche één eenduidig aanspreekpunt voor het Rijk en voor partners waarmee wordt samengewerkt in uitvoeringsketens

College van Dienstverleningszaken

Het College van Dienstverleningszaken (CvD) heeft een bijzondere positie binnen de governance van de VNG. In het licht van de hierboven genoemde doelstellingen adviseert het CvD het bestuur over het vaststellen van standaarden voor de gemeentelijke uitvoering (waaronder ICT-oplossingen, werkprocessen, koppelvlakken, architectuur etc.) en het initiëren van projecten die versnelling in opschaling tot stand brengen. Waar reguliere beleidscommissies binnen de VNG zich richten op strategie, belangenbehartiging en beleid richt het CvD zich dus primair op gezamenlijke gemeentelijke uitvoering.

Het College heeft twee kerntaken:

  1. het adviseren van het bestuur over de vaststelling van standaarden
  2. het adviseren van het bestuur over de besteding van middelen uit het Fonds aan activiteiten in het kader van de functie van de VNG ‘Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering’

Het CvD heeft een belangrijke relatie met de commissie Dienstverlening en Informatiebeleid. De commissie is gericht op strategische ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening en informatiebeleid. Het CvD geeft richting aan de activiteiten in het kader van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering en werkt aan het vaststellen van standaarden op het gebied van dienstverlening en informatievoorziening.