Het invoeren van een abonnementstarief voor de Wmo staat haaks op de uitgangspunten van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van mensen die ondersteuning nodig hebben. 

Bovendien slaat het gemeenten een financieel sturingsinstrument uit handen. En als het leidt tot tekorten bij gemeenten, dan zullen zij daarvoor onvoldoende gecompenseerd worden. Een motie, waarin de VNG wordt opgeroepen met het kabinet in gesprek te gaan om dit plan van tafel te krijgen, kreeg tijdens de ALV massale bijval van de gemeenten.

In het regeerakkoord staat dat er per 2019 een uniform tarief van 17,50 euro per vier weken voor de eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen moet komen. De VNG kantte zich al eerder tegen dit plan, omdat het een breuk is met het principe ‘bijdragen naar draagkracht’. Dit zal volgens de VNG leiden tot een toename van de vraag naar voorzieningen en dus tot extra kosten voor gemeenten, naast de lagere opbrengst aan eigen bijdragen.

De motie roept de VNG ook op het kabinet te vragen om samen met gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren onderzoek te doen naar een afgewogen eigenbijdrageregeling waarin alle inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben naar draagkracht bijdragen. (LM)

Terug naar het overzicht: ALV 27 juni 2018.