Cliënten betalen vanaf 1 januari 2020 voor voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning een maximale eigen bijdrage van 19 euro per maand, het zogeheten abonnementstarief. Op deze pagina vindt u informatie die gemeenten kunnen gebruiken bij de communicatie met Wmo-cliënten. De brieven die het CAK verstuurde vindt u ook op deze pagina, alsmede een recente flyer.

Flyer CAK

Flyer van het CAK over de verlate facturen en de coronamaatregel t.a.v. het abonnementstarief.

BRIEF DIE HET CAK IN JANUARI 2020 VERSTUURDE NAAR WMO-CLIËNTEN

Het CAK stuurde naar alle huidige Wmo-cliënten onderstaande voorlichtingsbrief. Wmo-cliënten ontvingen deze brief tussen 14 en 18 januari 2020.

BRIEVEN DIE HET CAK IN NOVEMBER 2019 NAAR WMO-CLIËNTEN STUURDE

Het CAK stuurde naar alle Wmo-cliënten een voorlichtingsbrief. Afgezien van een algemene brief, verschillen de brieven per situatie van de klant:

Het CAK stuurde brieven met een algemene uitleg naar cliënten in gemeenten met minimabeleid of met een aangepaste parameter (u moet als gemeente dus de specifieke bedragen communiceren):

Klanten ontvingen de brieven van het CAK tussen 19 en 30 november. Ook via de website, social media, belangenorganisaties en tijdens telefoongesprekken stelde het het CAK cliënten op de hoogte van de wijzigingen.

Voorbereiding op vragen

In 2020 heeft alleen nog de gemeente inzicht in de geleverde hulp en/of ondersteuning. Omdat het CAK minder informatie dan voorheen heeft, kunt u als gemeente andere vragen verwachten. Hieronder wordt uitgelegd voor welke onderwerpen cliënten waar terecht kunnen voor vragen.

Verantwoordelijkheid CAK

Het CAK is verantwoordelijk voor het vaststellen en innen van de eigen bijdrage. Door de veranderingen in de Wmo beschikt het CAK per 2020 alleen nog over cliëntgegevens. Het CAK heeft geen informatie meer over de verstrekte Wmo-ondersteuning. Dit betekent dat cliënten bij het CAK alleen terecht kunnen voor vragen over de hoogte van de bijdrage en het innen ervan.

Voorbeelden van deze vragen:

  • Waarom val ik niet onder minimabeleid?
  • Waarom moet ik 19 euro betalen?
  • Wanneer ontvang ik een factuur? 

Verantwoordelijkheid gemeenten   

De gemeente is verantwoordelijk voor het verstrekken van ondersteuning vanuit de Wmo. De gemeente bepaalt onder andere ook voor welke voorzieningen een bijdrage wordt gevraagd, of minimabeleid wordt toegepast en wanneer de klant moet starten met de betaling van de eigen bijdrage. Cliënten kunnen bij de gemeente dus terecht voor vragen over de Wmo-ondersteuning en over de gemeentelijke beleidskeuzes hieromtrent.

Voorbeelden van deze vragen:

  • Welke hulp of ondersteuning kan ik krijgen vanuit de Wmo?
  • Welke hulp of ondersteuning vanuit de Wmo valt onder het abonnementstarief van € 19,-?
  • Past de gemeente minimabeleid toe voor de Wmo?
  • Vanaf welke datum start mijn eigen bijdrage?
  • Hoe wordt de kostprijs, i.v.m. kostprijsbewaking, voor hulpmiddelen en woningaanpassingen bepaald?

Het is belangrijk dat het Klant Contact Center binnen uw gemeente is voorbereid op een groter aantal én ander type vragen.

Op www.hetcak.nl/abonnementstarief vindt u een overzicht met de vragen die gemeenten kunnen verwachten in 2020. In dit overzicht staan ook aandachtspunten voor de beantwoording van vragen. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Handreiking duurzame hulpverleningsrelatie voor cliënten beschikbaar

In deze handreiking wordt cliënten uitgelegd welke hulp en ondersteuning vanaf 2020 onder het abonnementstarief valt. Hierin wordt ook het begrip ‘duurzame hulpverleningsrelatie’ uitgelegd. U kunt als gemeente deze handreiking gebruiken om cliënten te informeren die behoefte hebben aan meer achtergrondinformatie over waarom niet alle voorzieningen onder het abonnementstarief vallen.