Om de vrijblijvendheid die nu nog aan verschillende kanten wordt ervaren te doorbreken, is één van de afspraken herkenbaar en aanspreekbaar te zijn voor elkaar in de regio. Dat houdt in dat voor gemeenten duidelijk is wie bij het zorgkantoor en bij de zorgverzekeraars het aanspreekpunt zijn voor zowel wethouders als ambtenaren (in regio’s waar meerdere zorgverzekeraars actief zijn neemt de grootste zorgverzekeraar het voortouw en neemt de andere zorgverzekeraars daar in mee).

Andersom wordt ook van de gemeenten in de regio gevraagd te zorgen voor ambtelijke en bestuurlijke aanspreekpunten. Hoe gemeenten dat doen bepalen zij zelf: van belang is dat zij zich organiseren op een manier die duidelijkheid biedt voor de zorgverzekeraars en het zorgkantoor in hun regio. We raden gemeenten aan om onderling de verantwoordelijkheden en mandaten duidelijk af te stemmen.

Deze wederzijdse aanspreekbaarheid is een belangrijke basis om het goede gesprek met elkaar te voeren en tot afspraken te komen en de basis van werkstructuur.

Vanzelfsprekend uitgangspunt is dat de gekozen vorm voor alle drie partijen – zorgverzekeraars, zorgkantoor, gemeenten - werkt. In het land bestaan verschillende vormen waarop deze aanspreekpunten zijn georganiseerd in regio’s: variërend van een regionale bestuurlijke tafel tot één coördinerend wethouder voor de hele samenwerking of een per onderwerp. Deze trekkersrol is niet vanzelfsprekend voorbehouden aan de grote gemeenten. Wel zien we in het land dat waar kleine gemeenten de kar trekken, vaak gebruik wordt gemaakt van de ambtelijke capaciteit van grote(re) gemeenten. In sommige regio’s financieren gemeenten gezamenlijk een ambtelijk coördinator voor de regionale samenwerkingsagenda. De organisatievorm is aan de regio, belangrijk is dat gemeenten onderling heldere afspraken maken en eventuele mandaten goed regelen.

Mochten er vragen zijn over de aanspreekpunten of is er behoefte aan advies neem dan contact op met Nynke van Zorge (nynke.vanzorge@vng.nl)